Innspill om offentlige anskaffelser

Arkitektbedriftene har på vegne av medlemmene sendt forslag til Nærings- og handelsdepartementet om effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser.

Se hele brevet til departementet her.

De uttalte målene med stortingsmeldingen er å legge til rette for effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser bl.a. gjennom bedre organisering av anskaffelsesprosessene, økt digitalisering, innovasjon, økt kompetanse og profesjonalisering.

Arkitektbedriftene i Norges innspill til innholdet i stortingsmeldingen er følgende:

1. For å oppnå effektivisering av offentlige anskaffelser:
a. Senke transaksjonskostnadene gjennom bl.a.:
o Bruk av standardkontrakter
o Samordning og bruk av maler
o Benytte kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav som står i forhold til anskaffelsen
b. Evaluere allerede innførte endringer i regelverket ift. om de har oppnådd tilsiktet effekt
c. Opprette et organ for veiledning og tilsyn

2. For å bedre profesjonaliteten i gjennomføringen av anskaffelsene:
- Veileder for tidligfase også for små prosjekter
- Øke bestillerkompetansen
- Mer fokus på livssykluskostnader, innovasjon og verdistyrte anskaffelser

Relaterte saker


Mest leste saker