Lover for Arkitektbedriftene i Norge

Vedtatt på konstituerende årsmøte den 28. mai 2005,
med endringer vedtatt på årsmøtene 27. mai 2010 og 3. juni 2015.

 

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Arkitektbedriftene i Norge.

Foreningens kontorer er i Oslo, og ledes av administrerende direktør.

 

§ 2 FORMÅL

Arkitektbedriftene i Norge er medlemsbedriftenes redskap for å skape best mulig forretningsvilkår. Dette gjør foreningen  gjennom å arbeide for å bedre rammebetingelser - politisk, økono­misk og i forhold til oppdragsgivere og gjennom å legge til rette for høy profesjonalisering i virksomhetene. 

Arkitektbedriftene i Norge 
skal arbeide for at arkitektbedriftenes bidrag til verdiskapningen i sam­funnet blir synlig. 

Arkitektbedriftene i Norge
 kan inngå tariffavtaler.

 

§ 3 VIRKSOMHET

Virksomheten vil bestå i felles markedsførings- og påvirkningstiltak, herunder kommunikasjon med og påvirkning av politiske, offentlige og private beslutningstakere, forestå eller delta i utredningsarbeid og høringsarbeid samt andre aktiviteter av betydning for arkitektbedriftenes virksomhet. 

Arkitektbedriftene i Norge skal overvåke og påvirke utviklingen på områder nasjonalt og internasjonalt som er av betydning for medlemmenes virksomhet. 

Arkitektbedriftene i Norge skal øke medlemmenes og beslutningstakeres kompetanse på innkjøpsprosess for og gjennomføring av arkitektoppdrag. 

Arkitektbedriftene i Norge skal skape arenaer for forretningsmessig, markedsmessig, faglig, etisk og relasjonsmessig utvikling.

 

§ 4 MEDLEMSKAP

§ 4-1 Alminnelige krav til medlemskap

Kun arkitektbedrifter som oppfyller krav i henhold til disse lover og krav som er fastsatt av årsmøte, kan være medlem i Arkitektbedriftene i Norge.  

Medlemmer skal: 

 1. ha faglig kvalifisert ledelse som er fast ansatt og har sitt daglige virke i arkitektforetaket,
 2. ha faglig kvalifisert ledelse av det enkelte oppdrag,
 3. ha ansvarsforsikring i samsvar med gjeldende krav i bransjen,
 4. ha faglig og økonomisk selvstendighet som sikrer oppdragsgiver en uhildet rådgivning,
 5. utøve sin virksomhet i samsvar til Arkitektbedriftene i Norges krav til god forretningsskikk. 

Medlemmer har ansvar for at også medarbeidere opptrer i samsvar med disse krav.

§ 4-2 Krav til faglig kvalifisert leder

Arkitekt som er og i minst 3 år har vært i ledende stilling i arkitektforetak eller i annen relevant virksomhet, enten som utøvende arkitekt eller som administrerende leder, anses som faglig kvalifisert leder.   

Faglig kvalifisert leder skal ha den akademiske grad som sivilarkitekt, eventuelt Master i Arkitektur, eller ha arkitektkompetanse tilsvarende kravene til medlemskap i Norske Arkitekters Landsforbund, Norske Landskapsarkitekters Forening eller Norske Interiørarkitekters og Møbeldesigneres Forening. 

Et medlem kan ha flere faglig kvalifiserte ledere. Årsmøtet kan fastsette nærmere regler om krav til faglig kvalifisert leder.  

§ 4-3 Opplysningsplikt

Medlemmene plikter å gi foreningen de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av lovene og for foreningens formål og drift, derunder om registrering av faglig kvalifiserte ledere etter § 4-2.  

§ 4-4 Logo

Medlemmer gis rett til å benytte Arkitektbedriftene i Norges logo etter hovedstyrets nærmere bestemmelse. Aspirantmedlemmer gis rett til å bruke aspirantlogo.

§ 4-5 Tariffavtaler

Medlemmer som er arbeidsgivere, kan tilslutte seg gjeldende tariffavtaler inngått av Arkitektbedriftene i Norge.  

§ 4-6 Aspirantmedlemskap

Arkitektbedrift som ikke oppfyller krav i § 4-2, men hvor bedriften for øvrig oppfyller kravene i § 4-1, kan oppnå «aspirantmedlemskap».

Aspirantmedlemskap gir rett til visse medlemsfordeler i foreningen, til å benytte foreningens aspirantlogo og til å tilslutte seg gjeldende tariffavtale, og forplikter medlemmet til å følge foreningens lover og regler som ordinært medlem. Det gis ikke stemmerett på foreningens årsmøte.

Virksomheten må innen 3 år fra opprettelse av aspirantmedlemskap oppfylle krav til ordinært medlemskap ellers opphører retten til aspirantmedlemskap.

Aspirantmedlem betaler redusert kontingent.

 

§ 5 GJENSIDIG MEDLEMSKAP I ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE SERVICE

Medlemmer i Arkitektbedriftene i Norge skal være medlem i  foreningen Arkitektbedriftene i Norge Service og vice versa. Medlem i Arkitektbedriftene i Norge plikter således til enhver tid også å tilfredsstille de krav til medlemskap som måtte være oppstilt i lover for Arkitektbedriftene i Norge Service. Utmelding eller eksklusjon fra den ene forening medfører samtidig opphør av medlemskap i den annen forening.

Tilsvarende gjelder for aspirantmedlemmer.

 

§ 6 LOKALFORENINGER

Medlemskap i Arkitektbedriftene i Norge gir anledning til medlemskap i lokalforening med tilknytning til Arkitektbedriftene i Norge og lover i samsvar med Arkitektbedriftene i Norges lover. Lokalforeningene velger sitt virkeområde i samråd med Arkitektbedriftene i Norges hovedstyre, for å fremme interessene til Arkitektbedriftene i Norges medlemmer.   

Lokalforeningene skal føre protokoll for sin virksomhet, som uoppfordret og fortløpende sendes i kopi til Arkitektbedriftene i Norge. I nødvendig utstrekning skal lokalforeningene også på annen måte holde Arkitektbedriftene i Norge løpende orientert om sin virksomhet.   

Tilsvarende skal lokalforeningene bli orientert om planer og virksomhet i Arkitektbedriftene i Norge sentralt.   

Arkitektbedriftene i Norge
 hefter ikke for lokalforeningenes økonomiske disposisjoner og øvrige forpliktelser.     

 

§ 7 ÅRSMØTE

§ 7-1 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og kan treffe beslutning om ethvert foreningsanliggende. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni, og kan avholdes etter beslutning av et foregående årsmøte. Hovedstyret sender innkalling med dagsorden og saksdokumenter minst 14 dager før årsmøtet.   

Årsmøtet ledes av valgt ordfører, og er beslutningsdyktig i de saker som står i innkallingen. Årsmøtet kan ikke, uten at det aksepteres av samtlige medlemmer (også av de som ikke er tilstede), treffe beslutning om andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.  

§ 7-2 Saker som skal behandles

Årsmøtet skal behandle:   

 • Konstituering. Aksjelovens § 5-12 (kap. 5, III) får anvendelse så langt det passer.  
 • Årsberetning
 • Forslag til årsregnskap og balanse, derunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
 • Godtgjøring av revisor
 • Grunnlag for fastsetting av neste års stemmefordeling og kontingent iht budsjettet
 • Budsjett
 • Godtgjøring av tillitsvalgte
 • Valg
 • Tid og sted for kommende årsmøte
 • Øvrige saker nevnt i innkallingen

Medlemmers forslag til saker som skal behandles, må være fremmet for hovedstyret 2 måneder før årsmøtet.   

Årsmøtet kan fastsette nærmere regler for styrets behandling av lønns- og tariffavtaler og andre viktige arbeidsgiverspørsmål, derunder om å utvide styret med representanter for arbeidsgivere og om regler om uravstemning.  

§ 7-3 Deltaker- og stemmerett

Alle medlemmenes medarbeidere og tillitsvalgte har anledning til å delta på årsmøtet med talerett.  Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent og ellers tilfredsstiller § 4. 

Aspirantmedlemmer har ikke stemmerett.

Intet medlem kan delta i avstemning om avtale med, eller ansvar for, seg selv, nærstående eller andre rettssubjekter hvor medlemmet har fremtredende økonomisk eller personlig særinteresse i saken.  

§ 7-4 Valg

En valgkomité på 3 personer, valgt av det foregående årsmøtet, innstiller kandidater til hovedstyre og revisor.   

Neste års valgkomité innstilles av Hovedstyret.   

Dersom det oppstår endring i valgte organer mellom årsmøtene, fastsetter og gjennomfører hoved­styret nødvendige tiltak.  

§ 7-5 Avstemning

Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall av de avgit­te stemmer. Ved stemmelikhet anses det forslag vedtatt som møtelederen gir sin tilslutning til, dog således at ved valg faller avgjørelsen ved loddtrekning. For vedtak om å endre lovene eller anke over bortfall av medlemskap, kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtak om oppløsning av Arkitektbedriftene i Norge, eller endring av §16 2. ledd, krever ¾ flertall av de avgitte stemmene, se §16. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.   

Antall stemmer for hvert medlem  beregnes etter antall innrapporterte årsverk  etter følgende formel og avrundet til nærmeste hele tall og minimum=1:   

 (A + B tanh p + C x p) 1000 
                  n    

der
A = minimum andel ved p = 0 
B = maksimum andel ved A = 0 og C = 0 
n = parameter som bestemmer hvor fort tanh-kurven stiger mot maksimalverdien B 
p = antall årsverk 
C = stigningen på rettlinjet bidrag til andelen.   

Tallene A, B, n og c fastsettes av årsmøtet.   

Et medlem som er forhindret fra å delta, kan ved skriftlig fullmakt la seg representere ved fullmektig.   

§ 7-6 Protokoll

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen undertegnes av de to valgte representanter for deltakende medlemmer. Kopi av protokollen sendes alle medlemmene.  

 

§ 8  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av hovedstyret med 14 dagers varsel hvis det kreves av hoved­styret, minst 10% av medlemmene eller medlemmer som representerer minst 15% av det totale stemmeantall. I ekstraordinære tilfeller som krever øyeblikkelig avgjørelse kan varselet reduseres til 3 dager.   Det ekstraordinære årsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.   Ekstraordinært årsmøte avholdes i Oslo eller Ullensaker kommune, med mindre annet er fastsatt av forutgående årsmøte.    

 

§ 9 HOVEDSTYRET

§ 9-1 Hovedstyrets oppgaver

Foreningen ledes av et hovedstyre som har ansvar for den alminnelige forvaltning i samsvar med foreningens lover og vedtak fattet av årsmøtet.  Hovedstyret skal fastsette planer og budsjett for foreningens virksomhet, derunder: 

 1. planlegge foreningens aktiviteter og ha ansvar for gjennomføring av disse i samsvar med foreningens formål
 2. tilrettelegge og iverksette årsmøtets vedtak, derunder forvalte de fullmakter som årsmøtet og vedtekter gir;
 3. sørge for daglig ledelse og påse at foreningens ressurser blir forsvarlig forvaltet;
 4. påse at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.  


Hovedstyret ansetter administrerende direktør for foreningen, og fastsetter dennes betingelser, derunder eventuell ansettelse på åremål.  Hovedstyret kan også avvikle administrerende direktørs ansettelsesforhold.   For hovedstyrets arbeid og saksbehandling gjelder aksjelovens kap 6, II så langt det passer.  

§ 9-2 Hovedstyrets sammensetning

Hovedstyret består av 6 medlemmer, hvorav 1 styreleder og 1 nestleder.  Det velges også minst 3 varamedlemmer.   

§ 9-3 Valg og funksjonstid

Valg av styremedlemmer til hovedstyret foretas blant faglig kvalifiserte ledere iht § 4-2.  Ved siden av de som er kvalifiserte etter § 4-2, kan inntil to styremedlemmer med eventuelle varamedlemmer velges blant andre personer.   

Valgene gjøres av årsmøtet ved enkeltvalg og gjelder for 2 år om gangen.  Et styremedlem har rett til å tre tilbake før valgperioden er utløpt, dersom særlig grunn foreligger.  

§ 9-4 Andre regler

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer/varamedlemmer er til stede.  Som styrets beslutning gjelder det som minst 4 av de møtende har stemt for.   Styret sammenkalles av lederen eller i dennes sted nestlederen.  Om et styremedlem har forfall, innkalles varamedlem etter den rekkefølge de er valgt.  

Styret skal sammenkalles når et medlem eller administrerende direktør forlanger det.  

§ 9-5 Dispensasjon

Hovedstyret kan i enkelttilfelle dispensere fra lovene i spørsmål som ikke er av så prinsipiell eller vesentlig art at de må behandles av årsmøtet.  

§ 9-6 Signatur

Foreningens signatur innehas av hovedstyrets leder alene og av 2 hovedstyremedlemmer i fellesskap.  

§ 9-7 Grupper, råd og utvalg

Hovedstyret kan oppnevne styreutvalg bestående av leder, nestleder og et styremedlem til løpende oppfølging av styrets saker. Hovedstyret kan oppnevne øvrige råd og utvalg, og delegere oppgaver til disse gjennom utarbeiding av instruks.   

 

§ 10 GODTGJØRING AV TILLITSVALGTE

Godtgjøring av tillitsvalgte fastsettes av årsmøtet.    

 

§ 11 KONTINGENT

Kontingent fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales forskuddsvis for et år.   

Kontingenten beregnes på grunnlag av antall årsverk pr 31. desember foregående år. For nye medlemmer beregnes ut fra antall årsverk ved opptak. Medlem som tas opp i løpet av året, får beregnet sin betaling forholdsmessig.   

Det skal betales for innleid personell, med mindre disse inngår i andre medlemmers oppgitte bemanning. Avdelingskontor i Norge regnes som del av medlemmet. Ansatte med fast bopel i utlandet medregnes ikke.   

Konsern, som definert i selskapsloven og aksjeloven, kan delta og betale til Arkitektbedriftene i Norge på konsernbasis.   

Ved forsinket betaling skal medlemmet betale morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Ved varslinger beregnes normale purregebyr.   Dersom kontingent og påløpne renter ikke betales etter 2. gangs purring, er dette grunnlag for eksklusjon.    

Aspirantmedlemmer betaler redusert kontingent.

 

§ 12 EIERSKAP I SELSKAPER

Arkitektbedriftene i Norge kan helt eller delvis eie selskap knyttet til utøvelse av virksomheten, jf § 3.    

 

§ 13 UTMELDING

Et medlem som ønsker å melde seg ut av Arkitektbedriftene i Norge, må melde dette skriftlig til administrasjon før 1. september for å unngå forpliktelser for påfølgende år. Medlemskap opphører 31.12 i utmeldingsåret.    

 

§ 14 OVERTREDELSE AV LOVENE

§ 14-1 Generelle regler

Dersom et medlem ikke innfrir lovenes krav til medlemskap jf §4, eller ikke innen rimelig frist betaler fastsatt kontingent, jf §11 er dette grunnlag for advarsel, eventuelt også gebyr knyttet til behandling av saken, eventuelt eksklusjon etter vedtak i hovedstyret. Slikt vedtak om eksklusjon kan ankes til årsmøtet. Hovedstyret kan bestemme at en avgjørelse om eksklusjon, og eventuelt begrunnelsen, skal gjøres kjent for andre enn dem det gjelder. For eksklusjon grunnet medlemmets opptreden, jf §14-2.   

Ved eksklusjon plikter den ekskluderte å betale kontingent til Arkitektbedriftene i Norge til og med det året hvor eksklusjonen trådte i kraft.  Det finner ikke sted reduksjon i kontingenten som følge av at medlemskapet ikke er i kraft hele året.  

§ 14-2 Eksklusjon på grunn av opptreden

Kontraktskomiteen, oppnevnt av hovedstyret, har fullmakt til å innstille til å ekskludere et medlem dersom det foreligger alvorlig overtredelse av innhold i Arkitektbedriftene i Norges krav til god forretningsskikk. Slik beslutning krever enstemmighet i rådet. Innstillingen til vedtak stiles til hovedstyret som saksbehandler og vedtar eksklusjon.  Hovedstyrets vedtak om eksklusjon kan ankes til årsmøtet.  

§ 14-3 Saksbehandlingsregler

i forhold til krav til god forretningsskikk Når det mottas en klage til behandling, skal det medlem det gjelder straks gis en begrunnet skriftlig underretning, derunder om grunnlaget for dette. Medlemmet skal gis tilstrekkelig tid til å uttale seg. Klager og medlem skal motta kopi av korrespondanse og i nødvendig utstrekning gis anledning til å uttale seg.   

Når Kontraktskomiteen finner saken tilstrekkelig opplyst, derunder dersom en part ikke besvarer henvendelser,  innstiller komiteen til vedtak i saken. Hovedstyret saksbehandler og fatter vedtak, hvoretter medlem og klager skal underrettes skriftlig om vedtaket. De skal samtidig underrettes om adgangen til å anke komiteens vedtak inn for årsmøtet.    

Et vedtak i hovedstyret om eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet. Slik skriftlig og begrunnet anke må være sendt foreningen v/ adm. dir. innen 30 dager fra under­retningen om vedtaket ble sendt fra hovedstyret.     Hovedstyret plikter å underrette den innklagede og komiteen om anken.     

 

§ 15  FORMUESFORVALTNING - REGNSKAP OG REVISJON

Økonomiske midler for Arkitektbedriftene i Norge forvaltes av administrasjonen under hovedstyrets kontroll i henhold til vedtak i hovedstyret eller på årsmøtet.   

Det skal føres regnskaper i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk. Styrets forslag til årsoppgjør skal foreligge innen 1. mars året etter regnskapsåret.   

Arkitektbedriftene i Norge
 skal ha statsautorisert eller registrert revisor som velges av årsmøtet.

 

§ 16  OPPLØSNING AV ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE

Oppløsning av Arkitektbedriftene i Norge kan foreslås av hovedstyret eller minst 10% av medlemmene eller medlemmer som representerer minst 10% av det totale stemmeantall.   

Vedtak om oppløsning av Arkitektbedriftene i Norge krever ¾ flertall av stemmene på årsmøtet, jf §7-5. For at oppløsning skal bli endelig, skal dette vedtak behandles på et ekstraordinært årsmøte minst 3 måneder etter at det er fattet.   

Er Arkitektbedriftene i Norge besluttet oppløst, velger årsmøtet et avviklingsstyre som sammen med administrasjonen skal forestå avviklingen av foreningen. Avviklingsstyrets og administrasjonens fullmakter skal være de samme som hovedstyret og administrasjonen har ved ordinær drift. Årsmøtet skal også velge en komité til å ta vare på arkiv og eiendeler samt oppsparte midler.   

Oppsparte midler kan benyttes til å etablere ny organisasjon for medlemmene av Arkitektbedriftene i Norge, eventuelt til formål vedtatt av medlemmene i forbindelse med vedtak om oppløsning.