Lover for Arkitektbedriftene i Norge Service

Vedtatt på konstituerende årsmøte den 28. mai 2005,
med endringer vedtatt på årsmøtet 3. juni 2015.

 

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Arkitektbedriftene i Norge Service.

Kontoret for Arkitektbedriftene i Norge Service ligger i Oslo, og ledes av administrerende direktør.

 

§ 2 FORMÅL

Formålet med Arkitektbedriftene i Norge Service er å medvirke til kvalitet og lønnsomhet i utførelsen av arkitekttjenester i vid forstand ved å bedre medlemmenes kompetanse, konkur­ranseevne og økonomi ved å ivareta fellesoppgaver som kan utføres bedre eller rimeligere enn medlemmene kan hver for seg.

 

§ 3 VIRKSOMHET

Arkitektbedriftene i Norge Service skal tilby etterspurte tjenester innenfor arbeidsgiverstøtte, kontrakts-, kontraherings- og konkurranseforhold og annen teknisk, økonomisk og juridisk bistand, samt fellesfaglige utviklingsprosjekter som fremmer medlemmenes forretningsmessige virksomhet.

Arkitektbedriftene i Norge Service skal i hovedsak drive tjenesteyting og salg utenfor medlemmenes primære kompetanseom­råder.

Arkitektbedriftene i Norge Service skal drives etter vanlige forretningsmessige prinsipper.

Foreningens tilbud kan også gjøres gjeldende for bedrifter som søker medlemskap etter nærmere bestemmelser, og for andre virksomheter som har interesse for det, etter beslutning av styret.

 

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemmer i Arkitektbedriftene i Norge Service skal være medlem i foreningen Arkitektbedriftene i Norge og vice versa. Medlem i Arkitektbedriftene i Norge Service plikter således til enhver tid også å tilfredsstille de krav til medlemskap som måtte være oppstilt i lover for Arkitektbedriftene i Norge. Utmelding eller eksklusjon fra den ene forening medfører samtidig opphør av medlemskap i den annen forening.

 

§ 5 OPPLYSNINGSPLIKT

Medlemmer av Arkitektbedriftene i Norge Service plikter å sende inn opplysninger som er nødven­dige for tilfredsstillende gjennomføring av formål og drift for Arkitektbedriftene i Norge Service. Opplysninger som blir innhentet under løfte om anonymitet, skal kun gjøres tilgjengelig for andre i anonymisert form. Styret har rett til å få oppgitt alle opplysnin­ger som er nødvendige for å utføre de oppgaver som er pålagt det.

 

§ 6 ÅRSMØTE

§ 6-1 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er øverste myndighet for Arkitektbedriftene i Norge Service og kan fatte beslutning om ethvert foreningsanliggende. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni, og kan avholdes etter beslutning av et foregående årsmøte. Styret sender innkalling med dagsorden og saksdokumenter minst 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet ledes av valgt ordfører, og er beslutningsdyktig i de saker som står på dagsorden.

§ 6-2 Saker som skal behandles

Årsmøtet skal behandle:

- Konstituering. Aksjelovens § 5-12 (kap. 5, III) får anvendelse så langt det passer

- Årsberetning

- Forslag til årsregnskap og balanse, derunder anvendelse av overskudd eller

  dekning av underskudd

- Godtgjøring av revisor

- Grunnlag for fastsetting av neste års stemmefordeling og serviceabonnement

- Budsjett

- Godtgjøring av tillitsvalgte

- Valg

- Tid og sted for kommende årsmøte

- Øvrige saker nevnt i innkallingen

Medlemmers forslag til saker som skal behandles, må være fremmet for styret 2 måneder før årsmøtet.

§ 6-3 Deltaker- og stemmerett

Alle medlemmenes medarbeidere og tillitsvalgte har anledning til å delta på årsmøtet med talerett.  Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent og ellers tilfredsstiller § 4.

Aspirantmedlemmer har ikke stemmerett.

Intet medlem kan delta i avstemming om avtale med, eller ansvar for, seg selv, nærstående eller andre som har fremtredende økonomisk eller personlig særinteresse i saken.

§ 6-4 Valg

En valgkomité på 3 personer, valgt av det foregående årsmøtet, innstiller kandidater til styre og revisor.

Neste års valgkomité innstilles av Styret.

Dersom det oppstår endring i valgte organer mellom årsmøtene, fastsetter og gjennomfører hoved­styret nødvendige tiltak.

§ 6-5 Avstemning

Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall av de avgit­te stemmer. Ved stemmelikhet anses det forslag vedtatt som møtelederen gir sin tilslutning til, dog således at ved valg faller avgjørelsen ved loddtrekning. For vedtak om å endre lovene eller anke over bortfall av medlemskap, kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtak om oppløsning av Arkitektbedriftene i Norge, eller endring av §17, 2. ledd, krever ¾ flertall av de avgitte stemmene, se §17. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Antall stemmer for hvert medlemberegnes etter antall innrapporterte årsverk etter følgende formel og avrundet til nærmeste hele tallog minimum=1:

(A + B tanh p + C x p) x 1000

                  n

der

A = minimum andel ved p = 0

B = maksimum andel ved A = 0 og C = 0

n = parameter som bestemmer hvor fort tanh-kurven stiger mot maksimalverdien B

p = antall årsverk

C = stigningen på rettlinjet bidrag til andelen.

Tallene A, B, n og c fastsettes av årsmøtet.

Et medlem som er forhindret fra å delta, kan ved skriftlig fullmakt la seg representere ved fullmektig. Ingen representant kan avgi flere stemmer ved fullmakt enn det største medlems stemmetall.

§ 6-6 Protokoll

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen undertegnes av ordføreren og to valgte representan­ter for deltakende medlemmer. Kopi av protokollen sendes alle medlemmene.

 

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av hovedstyret med 14 dagers varsel hvis det kreves av hoved­styret, minst 10 % av medlemmene eller medlemmer som representerer minst 15 % av det totale stemmeantall. I ekstraordinære tilfeller som krever øyeblikkelig avgjørelse kan varselet reduseres til 3 dager.

Det ekstraordinære årsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallin­gen.

Ekstraordinært årsmøte avholdes i Oslo eller Ullensaker kommune, med mindre annet er fastsatt av forutgående årsmøte.

 

§ 8 STYRET

§ 8-1 Styrets oppgaver

Arkitektbedriftene i Norge Service ledes av et styre som har ansvar for forvaltning i samsvar med lover og vedtak fattet av årsmøtet. Styret skal fastsette planer og budsjett for foreningens virksomhet.

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter dennes betingelser, derunder eventuell ansettelse på åremål. Styret kan også avvikle administrerende direktørs ansettelsesforhold.

For styrets arbeid og saksbehandling gjelder aksjelovens kap. 6, II, så langt det passer.

§ 8-2 Styrets sammensetning

Styret består av 3 medlemmer, med 2 varamedlemmer. 2 av styremedlemmene skal være

styreleder og nestleder for foreningen Arkitektbedriftene i Norge

§ 8-3 Valg

Valget gjøres av årsmøtet ved enkeltvalg. For styreleder og nestleder fra Foreningen Arkitektbedriftene i Norge, gjelder funksjonstiden i denne forening også i

Arkitektbedriftene i Norge Service. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år.

§ 8-4 Signatur

Signatur for Arkitektbedriftene i Norge Service innehas av styrelederen alene eller 2 styremedlemmer i fellesskap.

 

§ 9 GRUPPER, RÅD OG UTVALG

§ 9-1 Generelt

Styret kan utpeke grupper, råd og utvalg knyttet til deler av de tjenester som leveres av Arkitektbedriftene i Norge Service, og fastsette de spesielle regler som gjelder for disse.

 

§ 10 GODTGJØRING AV TILLITSVALGTE

Godtgjøring av tillitsvalgte fastsettes av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

 

§ 11 EIERSKAP I SELSKAPER

Arkitektbedriftene i Norge Service kan helt eller delvis eie selskap knyttet til virksomheten, jf. § 3.

 

§ 12 KONTINGENT MV.

§ 12-1 Generelt

Betaling for kontingent mv. fra Arkitektbedriftene i Norge Service overfor medlemmer finner sted forskuddsvis for ett år på grunnlag av vedtak fattet av årsmøtet for Arkitektbedriftene i Norge Service, jf. § 6-2.

§ 12-2 Beregningsgrunnlag for betaling

Kontingent mv beregnes etter antall årsverk pr 31. desember fore­gående år. For nye medlemmer av Arkitektbedriftene i Norge Service beregnes ut fra antall årsverk ved opptak. Medlem som tas opp i løpet av året, får beregnet sin betaling forholds­messig.

Det skal betales for innleid personell, med mindre disse inngår i andre medlemmers opp­gitte bemanning. Avdelingskontorer i Norge regnes som en del av medlemmet. Ansatte med fast bopel i utlandet medregnes ikke.

Konsern, som definert i selskapsloven og aksjeloven, kan delta og betale til Arkitektbedriftene i Norge Service på konsernbasis.

Ved forsinket betaling skal medlemmet betale morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Ved varslinger beregnes normale purregebyr.

Dersom betalingen og påløpne renter ikke betales etter 2. gangs purring, er dette grunnlag for eksklusjon, jf. § 15.

Aspirantmedlemmer betaler redusert kontingent.

 

§ 13 BETALING FOR SPESIELLE TJENESTER

Styret for Arkitektbedriftene i Norge Service, eller den styret har delegert oppgaven til, kan fastsette priser og betalingsvilkår for spesielle tjenester overfor et medlem.

 

§ 14 UTMELDING

Et medlem som ønsker å melde seg ut av Arkitektbedriftene i Norge Service, må melde dette skriftlig til administrasjon før 1. september for å unngå forpliktelser for påfølgen­de år. Medlemskap opphører 31.12 samme år.

Jf. for øvrig § 4 om medlemskap.

 

§15 EKSKLUSJON

Dersom et medlem ikke innfrir lovenes krav til medlemskap jf. § 4, eller ikke innen rimelig frist betaler fastsatt kontingent mv, jf. § 12-1, er dette grunnlag for eksklusjon etter vedtak i styret. Slikt vedtak om eksklusjon kan ankes til årsmøtet. Styret kan bestemme at en avgjørelse om eksklusjon, og eventuelt begrunnelsen, skal gjøres kjent for andre enn dem det gjelder.

Ved eksklusjon plikter den ekskluderte å betale kontingent til Arkitektbedriftene i Norge Service til og med det året hvor eksklusjonen trådte i kraft. Det finner ikke sted reduksjon i kontingenten som følge av at medlemskapet ikke er i kraft hele året.

 

§ 16 FORMUESFORVALTNING

Økonomiske midler for Arkitektbedriftene i Norge Service forvaltes av administrasjonen under styrets kontroll i henhold til vedtak i styret eller på årsmøtet.

Det skal føres regnskaper i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk. Styrets forslag til årsoppgjør skal foreligge innen 1. mars året etter regnskapsåret.

Arkitektbedriftene i Norge skal ha statsautorisert eller registrert revisor som velges av årsmøtet.

 

§ 17 OPPLØSNING AV ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE SERVICE

Oppløsning av Arkitektbedriftene i Norge Service kan foreslås av styret eller minst 10 % av medlemmene eller medlemmer som representerer minst 10 % av det totale stemmeantall.

Vedtak om oppløsning av Arkitektbedriftene i Norge Service krever ¾ flertall av stemmene på årsmøtet, jf. § 6-5. For at oppløsning skal bli endelig, skal dette vedtak behandles på et ekstraordnært årsmøte minst 3 måneder etter at det er fattet.

Er Arkitektbedriftene i Norge Service besluttet oppløst velger årsmøtet et avviklingsstyre som sammen med administrasjonen skal forestå avviklingen av foreningen. Avviklingsstyrets og administrasjonens fullmakter skal være de samme som styret og administrasjonen har ved ordinær drift. Årsmøtet skal også velge en komité til å ta vare på arkiv og eiendeler samt oppsparte midler.

Oppsparte midler kan benyttes til å etablere ny organisasjon for medlemmene av Arkitektbedriftene i Norge Service, eventuelt til formål vedtatt av medlemmene i forbindelse med vedtak om avvikling.