Mandat

Generelt

Ekspertutvalgene til Arkitektbedriftene i Norge skal være de fremste spesialister på sine områder og ivareta behovet bransjeforeningen har for å overvåke, utvikle og formidle innsikt og kunnskap på det aktuelle området. Utvalgene har konkrete oppgaver som defineres av foreningens styre og administrasjon og i utvalget selv. Utvalgenes rammer fastlegges av foreningens administrasjon og det er hit utvalgene rapporterer.

 

Avtaleutvalget

Avtaleutvalget er et ekspertutvalg som i hovedsak skal arbeide med oppgaver knyttet til arkitektnæringens kontrakts- og avtalevilkår. I dette inngår blant annet ansvar, rettigheter, plikter, grensesnitt og gjennomføringsmodeller, som er viktige rammebetingelser for arkitektenes forretningsdrift.

 

Sammensetning

  • Utvalget skal ha 5-7 medlemmer. Medlemmer kan rekrutteres fra medlemsbedrifter, ikke-medlemsbedrifter og andre fagmiljøer.
  • Utvalgets medlemmer oppnevnes av administrasjonen evt. etter innstilling fra utvalget for en periode på to år. Medlemmer kan gjenoppnevnes. Utvalgets leder skal komme fra en av medlemsbedriftene og utnevnes av administrasjonen etter innstilling.
  • Arkitektbedriftenes administrasjon, v/juridisk rådgiver, fungerer som sekretær for utvalget

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

  • Utvalget skal i hovedsak arbeide for at arkitektnæringen til enhver tid er sikret tilgang på tilfredsstillende kontrakts- og avtaleforhold.
  • Utvalget skal til enhver tid vurdere eksisterende avtaleverk, inklusive utviklingen av normerte standarder med sikte på forslag til endringer/forbedringer eller avgi kommentarer til disse.
  • Utvalget foreslår og iverksetter initiativer knyttet til sitt formål med sikte på å optimere bedriftenes kontrakts- og avtaleforhold.
  • Utover de nevnte punkter kan hovedstyret pålegge konkrete arbeidsoppgaver.

 

Styring og rapportering

  • Utvalget legger hvert år frem forslag til handlingsplan med et tilhørende budsjett for det kommende år til godkjenning av administrasjonen.  Ved årsslutt utarbeides det en årsberetning.
  • Utvalgets leder rapporterer til administrasjonen.
  • Etter avtale innkalles utvalgsleder til rapportering i hovedstyret minst en gang pr år.

 

Godtgjørelse

Utvalgsmedlemmer som representerer foreningens medlemsbedrifter godtgjøres etter de satser som til enhver tid er fastsatt av administrasjonen. Se info nr. 810-04 i Bedriftshåndboken.