Ny undersøkelse viser høy bruk av BIM blant arkitektene

Arkitekter mener at BIM i høy grad reduserer risiko for feil og gir bedre styring i prosjektene, men bare i noen grad bidrar til økt arkitektonisk kvalitet eller mer bærekraftig arkitektur. Arkitektene etterlyser mer standardisering og harmoniserte krav fra byggherrene. De ønsker også mer relevant utdanning. Knapt nok noen mener BIM honoreres i tilstrekkelig grad.

Arkitektbedriftene presenterte i går resultatene av en ny undersøkelse gjennomført av TNS Kantar om arkitekters bruk av BIM. 96 % av respondentene bruker BIM i sine prosjekter. 

Se funnene fra undersøkelsen her.

303 personer fra mellom 150-200 av Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen, som ble gjennomført før sommeren. Arkitektbedriftenes BIM-utvalg har utviklet undersøkelsen, som er utført av TNS Kantar.

Brukes aktivt
Undersøkelsen viser at BIM brukes aktivt til å løse en stor rekke ulike oppgaver. Visualisering og tverrfaglig koordinering er de viktigste oppgavene som løses ved hjelp av BIM. BIM brukes i mindre grad i produksjon/ på byggeplasser og i kostnadskalkyler. Arkitektene ser på BIM som et svært effektivt styringsverktøy for å redusere feil.

Konkurransefortrinn
En relativt stor andel respondenter synes at BIM gir et konkurransefortrinn. Det er få bedrifter som melder at det hindrer dem fra å delta i anbud. Lønnsomhet er imidlertid et område som bør arbeides med. Størrelse på bedrift betyr mye når det gjelder å oppleve konkurransefortinnene med BIM. Store bedrifter kommer best ut.

Kvalitet og bærekraftig arkitektur
Arkitektene ser ikke på BIM først og fremst som et redskap som øker den arkitektoniske kvaliteten. Respondentene er relativt nøkterne når det gjelder BIMs påvirkning på kvalitet og bærekraftig arkitektur. Kun de aller største bedriftene mener at BIM øker deres innflytelse i stor grad i prosesser og prosjekter.

Kompetanse og utdannelse
Undersøkelsen viser videre at det er et sterkt behov for relevant etterutdanning i BIM, selv om de fleste mener at bedriften deres har den nødvendige kompetansen. Det er et behov for relativt intensive kurs. 47% av respondentene er åpne for kursing som tar to dager eller mer. De fleste foretrekker en kombinasjon av fysiske og nettbaserte kurs.

Ressursbruk og effektivisering
BIM sees på som et svært effektivt verktøy for å redusere feil. Det gir bedre styring og forenkler arbeidet. Det er et relativt stort skille mellom de små og de største bedriftene når det gjelder tillitten til at BIM reduserer feil og mangler. De største er mest positive. Når det gjelder BIM som styringsverktøy, så er også de største bedriftene klart mer positive enn de minste.

BIM-krav, harmonisering og standarder
Det er stor oppslutning om at BIM bør være basert på nasjonale og internasjonale standarder og at krav bør harmoniseres. BIM-krav fra oppdragsgivere kan bli mer presise og relevante. De største bedriftene opplever i relativt stor grad at byggherrer og oppdragsgivere stiller relevante BIM-krav, mens de mindre bedriftene er mer skeptiske.

Videre arbeid
Arkitektbedriftenes BIM-utvalg består av Morten Ræder (Nordic), Kai Henning Simensen (4B), Turi Heieraas (Norconsult), Kitty Colbjørnsen Aarseth (TAG) og Steen Sunesen (LINK). Utvalget vil arbeide videre med standardisering, opplæring og utvikling i henhold til ønskene uttrykt i undersøkelsen. Utvalget sikter mot å gjennomføre undersøkelsen på nytt om noen år.

Relaterte saker

935653664

BIM-undersøkelsen 2019

Publisert: 12. september 2019
NBEF

Det europeiske arkitektmarkedet vokser

Publisert: 27. februar 2019
Janeche

BIM-kurs for arkitekter av arkitekter

Publisert: 9. januar 2018
171205 bim ace

Nor(g)e i førersetet i europeisk BIM-satsing

Publisert: 11. desember 2017

Mest leste saker