TEK17 – Forenklede forskrifter gir dårligere boliger

Myndighetene vil med ny byggteknisk forskrift lempe på kravene til de små boligene, slik at de blir mindre, enklere og billigere. Forventningen er at reduserte byggekostnader skal stimulere til økt boligproduksjon. Problemet er at den forventede kostnadsreduksjonen tilfaller boligutviklerne. Boligkjøperen sitter igjen med svarteper – med en dårlig, trang og lysfattig bolig, til uendret markedspris, hevder arkitektforeningene.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sendt ut forslag til ny byggteknisk forskrift, TEK17, på høring. Høringsfristen for TEK17 er 10. Februar. Hovedformålet har vært å innføre et enklere og tydeligere regelverk. Gjennom fjerning, lemping og forenkling av krav til bo- og boligkvalitet skal byggekostnadene for boliger ned.

— Med TEK17 ser vi et tydelig skifte, hvor myndighetene fraskriver seg og overfører ansvaret for grunnleggende boligkvaliteter til privat sektor. Dersom ny teknisk forskrift trer i kraft, er det ingen myndighetsinstans som i realiteten stiller krav til kvalitet og funksjonalitet i boliger, sier utviklingssjef Solveig Dahl Grue i bransjeforeningen Arkitektbedriftene i Norge.

TEK17 vil introdusere et nytt minimumsnivå for de små boligene. — Å kutte i kravene til boareal, oppbevaringsplass, dagslys, utsyn og uteoppholdsareale, er en korttenkt strategi fra myndighetenes side. All erfaring tilsier at reduserte krav til bokvalitet medfører økte samfunnsforskjeller i befolkningen og uheldige konsekvenser for helse, miljø, kriminalitet og markedspriser, sier Dahl Grue.

— TEK17 åpner for en ny standard for treromsleiligheten, med et areal på inntil 50 m2. Nå har myndighetene gått for langt.  Treromsleiligheten er tradisjonelt en typisk familiebolig, men et boareal på 50 m2 uten lagringsplass  og uten utsyn fra soverommene, er verken en fullverdig, forsvarlig eller varig bolig for en familie, sier fagsjef Camilla Moneta i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Billigere boliger –for hvem?
Det overordnede formålet med forenklingene i TEK17 må være at boligene skal bli rimeligere for boligkjøperen. I dagens marked er imidlertid etterspørselen etter boliger langt større enn tilbudet, og driver prisene til stadig nye rekorder. Tiltak i TEK17, som skal redusere byggekostnadene, kommer ikke kjøperne til gode, slik markedet er i dag. Dette vil først skje dersom boligmarkedet er i balanse og det er en viss konkurransesituasjon. NAL og Arkitektbedriftene påpeker at da faller også formålet med kostnadsreduksjonene i TEK17 bort.  — Dersom ikke myndighetene har reelle tiltak som sikrer at den tiltenkte kostnadsreduksjonen i TEK17 kommer boligkjøperen til gode, vil samfunnet totalt sett kun oppnå dårligere bokvalitet til uendrede priser, sier Dahl Grue.

Mangelfulle samfunnsanalyser
NAL og Arkitektbedriftene anser myndighetenes samfunnsøkonomiske analyser til TEK17-arbeidet som mangelfulle. Analysene belyser ikke forholdet mellom byggekostnadsbesparelser og de samfunnsøkonomiske konsekvensene. I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil konsekvensene ved dårlige boforhold bli langt større enn den potensielle innsparingen man oppnår i en byggefase.

Bærekraft på lavbluss
Bærekraft har stått sentralt i tidligere versjoner av TEK’en, og det forutsettes at dette videreføres i TEK17, i tråd med politiske, nasjonale målsetninger. I et bærekraftig perspektiv forutsettes det at fremtidens nybygg skal planlegges slik at de kan rehabiliteres, ombygges og transformeres med minst mulig belastning for miljøet. TEK17 legger imidlertid sterke begrensninger på fleksibiliteten og funksjonaliteten i fremtidig byggeri. — Dette vil få samfunnsøkonomiske konsekvenser fordi levetiden, bruksverdien og gjenbruksevnen til bygningsmassen ikke sikres. Vi mener at viktige krav til kvalitet bør opprettholdes, og at forskriftene må gi tilstrekkelig handlingsrom til å tenke nytt rundt løsninger, sier Moneta.

Innføringen av en revidert teknisk forskrift skal være fundert på et komplett og forsvarlig utredningsgrunnlag. — Vi er sterkt bekymret for at myndighetene nå er i ferd med å innføre en ny TEK17, der de samfunnsøkonomiske, miljømessige og helsemessige konsekvensene ikke er tilstrekkelig kartlagt, sier Dahl Grue.

 170207_TEK17_Helhetsvurdering_AiN + NAL.pdf
 170207_TEK17_Høringsinnspill_AiN NAL.pdf


For flere kommentarer:
Utviklingssjef Solveig Dahl Grue, Arkitektbedriftene: solveig@arkitektbedriftene.no       93646260
Fagsjef Camilla Moneta, Norske arkitekters landsforbund (NAL): cam@arkitektur.no     99520974

Relaterte saker

1144652362

Avklarende dom om ansvarlig søkers rolle

Publisert: 11. februar 2020
Byggkvalitet_2

Byggkvalitet uten ambisjon om gode bygg

Publisert: 5. februar 2020
PowerPoint-presentasjon

BAE-næringen - Sammen 2020

Publisert: 23. januar 2020
1041465228

Fremtidens godkjenningsordning - Innspill til Byggkvalitetsutvalget

Publisert: 29. november 2019
494280670

Mangelfulle byggesøknader

Publisert: 14. november 2019
Ketil Moe, prosjektleder i Arkitektbedriftene og tidligere president i NAL

Ny standard for universell utforming

Publisert: 28. juni 2018
filter TEk17

Filter-funksjon for TEK17 på plass i MAKS

Publisert: 27. oktober 2017
time_not_wait-wallpaper-800x600

TEK10 og TEK17 i MAKS

Publisert: 17. august 2017

Mest leste saker