Vi har store utfordringer på boligmarkedet, samtidig som vi har det minst regulerte boligmarkedet i Norden. I pressområder oppstår det nye klasseskiller mellom de som er innenfor og utenfor, hvor særlig unge sliter med å komme inn på boligmarkedet. For å møte befolkningsveksten på en bærekraftig måte, råder det en konsensus om at vi må bo tettere og trangere, og mange mener det må bygges raskere og billigere. Hvilke konsekvenser har dette, og risikerer vi å bygge boliger med dårlig kvalitet som ikke er tilpasset fremtidens behov?

  • Kan vi stole på at utbyggere vil svare på boligbehovene, eller må politikerne styre boligmarkedet mer enn i dag?
  • Hvilke boliger trenger vi i framtiden - hvor vil vi bo og leve? Hva betyr hjemmeboende eldre, mangfold og integrering for boligpolitikken?
  • Hva kan arkitekter, utbyggere, tomteeiere, politikere, sivilsamfunn og akademia bidra med for å finne de beste løsningene?
  • Hvordan sikrer vi innovativ boligutvikling og hva kan arkitektene bidra med innenfor kvalitet, sosial boligbygging, bedre utnyttelse av plass og eksisterende boligmasse?

Dette arrangementet er en del av arkitekturbransjens debattserie mot valget 2017. Det er et samarbeid mellom DOGA, NAL og Arkitektbedriftene for å få løftet arkitektur og byutvikling på den politiske agendaen, og for å synliggjøre fagenes viktighet for en bærekraftig omstilling av Norge.

Neste planlagte debatter vil være 22. mai og 14. juni. Tema og debattanter annonseres fortløpende. Følg med på Facebook og DOGA.no.