Om oss

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter. Vi leverer verktøy og jobber med rammevilkår. På vegne av våre medlemsbedrifter skal vi være en tydelig, engasjert og troverdig stemme i byggenæringen og i det offentlige ordskiftet. Faglig sterke og lønnsomme medlemsbedrifter bidrar til en arkitektbransje som leverer kvalitet, verdi og innovasjon til beste for byggherre, bruker og samfunn.

For å oppnå dette, har Arkitektbedriftene i Norge definert tre kjerneområder:

Arkitektur skaper verdi

Arkitektur og kvaliteten på våre fysiske omgivelser har stor innvirkning på menneskers trivsel og adferd. Vår eksempelsamling inneholder prosjekter fra hele Norge som viser hvordan interiør-, bygg- og landskapsarkitektur skaper betydelige sosiale, miljømessige og økonomiske effekter og verdier for folk og samfunn, og bygger opp under FNs bærekraftsmål.. www.arkitekturskaperverdi.no >>

Fremtidens arkitektmarked

Vi jobber for et marked som verdsetter og etterspør arkitektkompetanse. Vi synliggjør arkitektkompetansens relevans for et større marked, og vi styrker fokuset på arkitektkompetanse og arkitektbedriftenes rammebetingelser i regelverket. Både næringen og velferdsstaten er tjent med gode rammebetingelser.

Fremtidens arkitektbedrift

For å levere slik verdi til markedet, trenger vi kompetente, profesjonelle og lønnsomme arkitektbedrifter. Med gode rammebetingelser på plass, styres dette i stor grad av bedriftene selv, men vi bidrar med gode verktøy, bistand og service.

Vi jobber for å bevisstgjøre våre medlemmer på egen kompetanse, og peke på naturlige utvidelser av forretningsområder, samtidig som vi skal styrke arkitektbransjens konkurranseevne og jobbe for økte honorarer for faktisk verdiskapning. 

Internasjonalt går vi under navnet Association of Consulting Architects in Norway. 

 

Tall

Ved årsskiftet 2019-20 hadde foreningen 544 medlemsbedrifter. 25 av dem er aspirantkontor. 79 er tilsluttet tariffavtalen med AFAG og de andre fagforeningene. Medlemsbedriftene våre talte totalt 6 370 ansatte, hvorav 4 969 er arkitekter.

410 av våre medlemskontorer har mellom én og ti ansatte, det vil si omtrent tre fjerdedeler. Store og mellomstore kontorer utgjør kun rundt 25 % av vår medlemsmasse, men sysselsetter til gjengjeld nær 80 % av de ansatte. I ca. 30 % av våre medlemsbedrifter er det kun 1 ansatt. Det er viktig for oss å ha et tilbud som er relevant for alle våre medlemmer, uansett størrelse.