Ikke brudd i Regjeringskvartalet

KOFA tok både stilling til spørsmål om rådgiverhabilitet for vinneren av konkurransen og til forvaltningslovens regler om oppdragsgiverhabilitet.

I kjølvannet av at det ble kåret en vinner i plan- og designkonkurransen om Regjeringskvartalet ble det levert klage til KOFA fra flere av de andre deltakerne i konkurransen.

Det ble for det første hevdet at vinneren av konkurransen skulle ha vært avvist, da de gjennom tidligere arbeid i reguleringsplanfasen hadde fått et klart konkurransefortrinn som ikke senere var blitt utjevnet. 

For det andre ble det hevdet at tre av Statsbyggs ansatte var inhabile på bakgrunn av at de samarbeidet tett med nøkkelpersoner fra valgte leverandør ifm. reguleringsprosessen.

Ingen av disse påstandene førte frem i KOFA. 

I avgjørelsen skriver KOFA at:
"Det å bidra i forberedelsen av en konkurranse ved å utarbeide grunnlagsdokumenter, er normalt i seg selv ikke til hinder for å delta i den samme konkurransen. Hvorvidt rådgiveren har fått et klart konkurransefortrinn som ikke er utjevnet, beror på en konkret vurdering, hvor en rekke momenter kan være relevante".
Noen av disse momentene er ifølge KOFA:

  • Hvor lett er det for andre å tilfredsstille de tekniske spesifikasjoner som er valgt?
  • Er de valgte spesifikasjoner naturlige ut fra oppdragsgivers behov?
  • Får rådgiveren en stor tidsmessig fordel ved utarbeidelse av sitt tilbud?
  • Har rådgiveren mottatt informasjon om oppdraget som ikke er blitt gjort tilgjengelig
    for de andre tilbyderne?
  • Hvordan påvirker valget rådgiverens mulighet til å vinne konkurransen?

Vedrørende spørsmålet om de tre ansatte hos Statsbygg var inhabile i evalueringen av forslagene kom KOFA til at det ikke forelå "særegne forhold" som er "egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet", slik det heter i Forvaltningslovens § 6, andre ledd.

KOFA fant ikke at noen av de tre ansatte hadde en egeninteresse i utfallet av konkurranse og ei heller noen personlig tilknytning til noen hos vinneren. De skriver videre at: "I fraværet av andre former for tilknytning, er det klare utgangspunktet at et kollegialt forhold ikke fører til inhabilitet".

Hele KOFA-avgjørelsen finner du her >>

 

Relaterte saker


Mest leste saker