Innspill til småhusplanen i Oslo

Vi har vurdert det rettslige grunnlaget

Arkitektbedriftene har gjort en juridisk vurdering av det midlertidige forbudet mot nye tiltak for eiendommer omfattet av småhusplanen i Oslo kommune. 

Varselet/forbudet er etter hva vi kan se i tråd med Plan- og bygningsloven og er ikke i strid med Grunnlovens § 97.  Plan- og bygningsetaten (PBE) vil fatte vedtak innen 1. juni, som det er mulig å påklage. Vedtaket vil inneholde den juridiske begrunnelsen for det midlertidige forbudet og vi vil da gjøre en ny vurdering.

En ting er at PBE kan fatte et slikt vedtak, men noe annet er om de bør gjøre det. 

Arkitektbedriftene har imidlertid sendt innspill til varselet, og peker på konsekvensene for arkitekter som har dette som sitt markedsområde, og forslag til utvidede unntak.

Vårt hovedinnspill er at PBE bør behandle saker etter nåværende Småhusplan frem til ny plan foreligger. Alternativt bør PBE:

  • Behandle saker hvor det er bedt om forhåndskonferanse, eller på annen måte vært i en konkret dialog med etaten, før eller til og med 06.04
  • Behandle saker som kan dokumentere pågående prosess etter nærmere kriterier (eksempel dialog med andre offentlige etater)
  • Utvide de tiltakene som unntas fra byggeforbudet.

Grunnlaget for det midlertidige forbudet mot tiltak:

Det rettslige grunnlaget for det midlertidige forbudet mot tiltak er Plan- og bygningsloven § 13-1. I henhold til 13-1 kan kommunen for et område som bør undergis ny planlegging bestemme at tiltak ikke kan gjennomføres før planspørsmålet er avgjort.

I henhold til loven har kommunen anledning til å utsette å behandle alle byggesaker hvor saksbehandlingsfristen ikke er utløpt når varsel om midlertidig forbud mot tiltak sendes. For Småhusplanen har Oslo kommune valgt å behandle søknader som er sendt inn før 6.4.Arkitektbedriftene vil like fullt argumentere for at Oslo kommune ikke bør fatte et vedtak om midlertidig forbud mot tiltak for hele området som er omfattet av småhusplanen.

Innsending av søknader:

Midlertidig forbud mot tiltak er ikke til hinder for å sende inn søknader. Forbudet suspender PBE sin plikt til å behandle søknadene så lenge forbudet gjelder. Så snart forbudet er opphevet inntrer plikten til å behandle saker i henhold til fristen. Det er følgelig full mulighet til å sende inn søknader selv om det vedtas et midlertidig forbud mot tiltak. Vær oppmerksom på at søknadene i så fall bli vil behandlet etter ny plan når denne er vedtatt. Søknader som sendes inn før ny plan vedtas bør derfor tilpasses ny plan.

Her kan du lese Arkitektbedriftenes innspill til det midlertidige forbudet.

Relaterte saker


Mest leste saker