Klima- og miljø i anskaffelser fra 2024

Fra 1.1.2024 skal som hovedregel klima- og miljøhensyn vektes med 30 % i alle anskaffelser.
Hvordan vil dette påvirke anskaffelser av arkitekttjenester?

Fra hovedregelen i FoA § 7-9 er det nemlig to unntak. Disse følger av bestemmelsens 4 og 5 ledd. Velger oppdragsgiver å benytte ett av disse unntakene må beslutningen begrunnes og begrunnelsen må tas inn i anskaffelsesdokumentene («følg eller forklar»-prinsippet). 

 

Fjerde ledd sier at dersom det er «klart» at det gir en bedre klima- og miljøeffekt, kan vekting erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Dette kan innebære en relativt krevende avveining mellom kjente og ukjente forhold.

 

Femte ledd unntar de anskaffelsene som «etter sin art» har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er «uvesentlig». Det er den altså ikke den konkrete anskaffelsens klimaavtrykk og miljøbelastning som er relevant for vurderingen, men klimaavtrykket og miljøbelastning til arten av det som skal anskaffes.

 

Se de nye reglene her: Endringsforskrift

 

Arkitekttjenester har «uvesentlig» påvirkning

Ifølge veilederen til de nye reglene, som DFØ publiserte 15 desember, vil arkitekttjenester «etter sin art» falle inn under unntaket i femte ledd. Begrunnelsen er at klimaavtrykket og miljøbelastningen fra selve konsulenttjenesten vurderes som «uvesentlig» ettersom direkte utslipp fra egen virksomhet er små.

 

Da utkast til veileder var ute på en drøy ukes høring i november spilte Arkitektbedriftene og RIF inn at våre råd og prosjektering har helt dominerende påvirkningen på løsnings-/konseptvalg og bygging, samt drift. Vi mente derfor at det måtte differensieres mellom indirekte utslipp som følge av konseptvalget basert på konsulentenes råd, da dette konseptvalget vil være helt avgjørende for totalutslipp i prosjektet, og direkte utslipp fra konsulentforetakene, som er marginale sett i forhold til f.eks. selve oppføringen av et byggverk.

 

Dette har DFØ tatt hensyn til i den endelige veiledningen og beskriver derfor at «beste praksis» ved anskaffelse er å stille krav til relevant kompetanse hos rådgiver (pkt. 7.3 i veiledningen):

 

 

Veilederen finnes i sin helhet her: Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser | Anskaffelser.no

Vi er av den oppfatning at den beste miljøeffekten ofte vil oppnås ved å sette krav til ytelsen som skal leveres og at den regelen som innføres nå er for lite fleksibel. Dette støttes også av Anskaffelsesutvalget, som la frem sin første delrapport om forenkling av anskaffelsesregelverket i november: NOU 2023: 26 - regjeringen.no

Betydningen av dette får vi komme tilbake til, men sannsynligvis vil reglene endres igjen innen få år.

Usikkerhet på begge sider

De nye reglene skaper stor usikkerhet på både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Oppdragsgiverne er bl.a. usikre på om de tør å bruke unntakene, evt. hvilke krav som skal stilles og hvordan de skal evalueres. Leverandørene er bl.a. usikre på hvilke krav som kommer, hvordan de skal rigge seg for å møte nye krav og om kravene faktisk vil bli fulgt opp i gjennomføringen av anskaffelsen.

Det vi vet med sikkerhet er at anskaffelser som lyses ut i 2023 ikke er omfattet av de nye reglene. Dette gjelder også avrop som foretas etter 1.1.2024 under rammeavtaler som er lyst ut i 2023.

Hvordan bør arkitektene forberede seg?

Det er vanskelig å forberede seg når det er så stor usikkerhet rundt hvordan de nye kravene vil slå ut. Alle bedrifter bør i det minste kartlegge hvilke klima- og miljø-kompetanser de sitter på og sikre at kompetansen spres ut i bedriften. Se om dere har konkurrert på miljø tidligere. Vær offensive og still spørsmål til faste oppdragsgivere om hvordan de vil forholde seg til de nye reglene i kommende anskaffelser. Dersom man sitter stille i båten vil det kunne være for sent å kartlegge og måle når kravene først stilles i konkurranser.

Oppfølging i 2024

Arkitektbedriftene vil følge med på anskaffelser som lyses ut fra 1. januar og høste fra både gode og dårlige eksempler. Basert på dette kan det tenkes at vi selv utarbeider en «beste praksis» sett fra vår side. Hjelp oss gjerne i dette arbeidet med å sende inn både gode og dårlige eksempler/erfaringer til juridisk@arkitektbedriftene.no. Spørsmål til konkrete anskaffelser eller reglene som sådan kan sendes samme adresse.

 

Relaterte saker


Mest leste saker