Oppdatert veiledning til TEK17 § 7-3 Sikkerhet mot skred

Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 om sikkerhet mot skred er oppdatert i tråd med nye veiledere fra NVE om skred i bratt terreng og utredning og bygging i kvikkleireområder.

 NVE er nasjonal skredmyndighet og Direktoratet for byggkvalitet støtter seg på NVEs skredfaglige råd.
 
Endringene i veiledningen til byggteknisk forskrift endrer ikke sikkerhetsnivået, men innebærer en tydeliggjøring og utdyping av metodikken som kreves både for sikkerhet mot kvikkleireskred og for kartlegging av andre skredtyper.
 

Relaterte saker


Mest leste saker