Erfaringstall 2018

Arkitektbedriftene har ved tidligere anledninger gjennomført medlemsundersøkelser for å kartlegge relevante nøkkeltall blant sine medlemsbedrifter. Målsettingen har vært å utarbeide en analyse som kan tilgjengeliggjøres for medlemsbedriftene våre for å gi innsikt i relevante normtall for aktuelle problemstillinger i bransjen.

Ikke representativt

På tross av at det ble sendt ut informasjon om undersøkelsen i forkant, samt at det ble purret flere ganger underveis i feltperioden, var det kun 132 bedrifter som åpnet lenken til undersøkelsen. Lang historie kort, svarprosenten endte på 14. Dette betyr dessverre at mange av de interessante av tallene ikke kan anses som representative.

Ettersom denne typen erfaringstall er noe vi vet mange av våre medlemmer ønsker å ha tilgang til, gjør vi noen vurderinger rundt fremtidige fremstøt for å påse at vi kan levere på dette området. I all hovedsak vil det dreie seg om innsats fra både vår og medlemmenes side. Vi søker å gjøre undersøkelsen noe mindre omfattende å besvare, samt at vi håper medlemmene gjør en innsats for å sette av ressurser til faktisk å besvare undersøkelsen neste gang den kommer.

Noe er likevel relevant

Vi kan imidlertid trekke ut noen tall der svarprosenten er en litt mindre utslagsgivende faktor:

  • Gjennomsnittlig omsetning pr. ansatt var på 1,21 mill.kr. – median 1,16 mill. kr i 2018.
  • Timer pr. ansatt 2018, gjennomsnitt 1 617 timer – median 1 500 timer.
  • 29 % av prosjektene ble gjennomført som totalentreprise, 16 % som samspillsentreprise, 28 % som generalentreprise og 26 % med andre kontraktsformer.
  • Byggherren var kontraktspart i 53 % av prosjektene, entreprenør i 18 % og 16 % med tiltransport til entreprenør etter tidligfase.
  • Oppdragsmengden fordeler seg omtrent 50-50 for offentlig og privat byggherre.
  • 14 % av arkitektenes prosjekttid i 2018 ble brukt i konseptfase/skisseprosjekt, 18 % i forprosjekt/ rammesøknad, 45 % på detaljprosjektering/IG og 23 % i forbindelse med produksjonsoppfølging/ ferdigstilling.

Relaterte saker


Mest leste saker