Høringsinnspill til rapporten "Forsvarlig byggkvalitet" levert

Arkitektbedriftene har levert høringsinnspill til rapporten"Forsvarlig byggkvalitet".
Byggkvalitetutvalget leverte sin rapport til Kommunaldepartementet i februar. Rapporten foreslår omfattende endringer for byggenæringen og arkitektbransjen gjennom blant annet å fjerne ansvarsrettsystemet og sentral godkjenning. Frist for innspill til høringen om Forsvarlig byggkvalitet var 1. september.

Arkitektbedriftene har tidligere omtalt rapporten i denne artikkelen, og bedt om medlemmenes innspill.

Forslagene i rapporten er på et overordnet nivå, og det har vært et krevende arbeid å forholde seg et stort antall lite konkrete forslag med innbyrdes avhengigheter, og hvor konsekvensene ikke er utredet.

Hovedpunktene i Arkitektbedriftenes innspill, i tråd med majoriteten av medlemsinnspillene, er at:

  • Byggkvalitet omfatter mer enn kun oppfyllelse av tekniske forskrift, og at utvalgets definisjon er for snever til å sikre kvalitet
  • Fjerning av ansvarsrett, offentlig registerordning og kompetansekrav til aktørene vil føre til redusert byggkvalitet, flere byggefeil, større uklarhet om foretakenes reelle ansvar i byggesakene, redusert kompetanse og kvalitet, og åpne for økt andel useriøse aktører.

 Det er vår oppfatning at byggkvalitet og seriøsitet best ivaretas gjennom følgende virkemidler:

  • Et offentligrettslig ansvar som omfatter ulike aktører og roller i byggesaken
  • Det stilles proaktive kompetanse- og seriøsitetskrav til aktørene i byggeprosjektet
  • Opprettholde og styrke et offentlig tilsyn- og kontrollsystem
  • Klassifisering av tiltak i forhold til kompleksitet og konsekvenser slik at det kan settes ulike kompetansekrav
  • Offentlig register som ivaretar seriøsitets- og kvalifikasjonskrav fremfor private sertifiseringsregistre
  • Særskilt fokus på kompetansekrav til ivaretagelse av tiltakets kontekst og utforming av konsept for oppfyllelse av PBL, TEK, regulering og andre myndighetskrav , spesielt innen arkitektur og landskap.

Disse hensynene ivaretas enklest ved å beholde dagens ansvarsrettsystem og et offentlig register over kvalifikasjoner og seriøsitet på foretaksnivå.

Samtidig er det utfordringer i eksisterende ordninger og praktiseringen av regelverket, og ordningene kan med fordel gjennomgås og forbedres.  Enkelte av utvalgets forslag feks. innen kontroll vil kunne fungere som et godt supplement til dagens system, og man bør uansett begynne med å konsekvensutrede og eventuelt innføre disse tiltakene. 

Last ned hele høringsinnspillet her >>

Andre høringsinnspill er tilgjeengelig på departementets side her >>

Relaterte saker


Mest leste saker