Arkitektur skaper verdi - Grorudparken

For innbyggerne på Grorud gir bydelsparken, tegnet av LINK Landskap, nye og attraktive rammer for lek og rekreasjon. Det grønne turområdet er både en pulserende vannvei og en kulturminnepark.

Alna er Oslos lengste elv. På 70- og 80-tallet ble elva lagt i rør ved Alnabru, Grorud og Rommensletta, og lekkasjer fra industri og avløpsnett har gjort vannet sterkt forurenset. I tilknytning til Grorudalssatsningen ble det tidlig på 2000-tallet gjort en mulighetsstudie for å utvikle området til en attraktiv bydelspark. Studien konkluderte med at en gjenåpning av Alnaelva var avgjørende for god byutvikling i disse områdene.

Uttalte mål i arbeidet var å bedre vannkvaliteten for å styrke Groruddalens biologiske mangfold, tilrettelegge for økt friluftsliv og idrett, og synliggjøre mer av dalens historie gjennom aktivt vern og bruk av kulturminner.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur kan brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved Grorudparken trekkes blant annet frem:

  • Bevarer stedets identitet og kulturarv
  • Forbedrer luftkvaliteten og sikrer biologisk mangfold
  • Tilgjengelige grøntområder sparer velferdsmilliarder
  • Åpen overvannshåndtering gir mindre skader og rimeligere drift
  • Innovativ håndtering av forurensede masser sparte millioner

Sosial verdi

Gode, opparbeidete parkområder i Groruddalen har vært mangelvare. Prosjektet føyer seg inn i rekken av tiltak som tilrettelegger for estetiske opplevelser og en aktiv hverdag. Bevisst bruk av belysning gjør at området oppleves trygt å ferdes i, også etter at solen har gått ned.

Tilgangen til grøntområder er med på å redusere stress, og bidrar til bedre psykisk og fysisk helse. Spesielt i byer er tilgang til grøntområder et viktig tiltak som fremmer folkehelse gjennom å muliggjøre aktivitet og tilrettelegge for sosial interaksjon. I dag bor det 150 000 mennesker i umiddelbar nærhet til Alnaelva, noe som gjør den til Norges mest folkerike vassdrag. Fordelene som naturen gir, for eksempel rensing av vann, jord og luft, samt fordrøyning av regnvann, er med på å bedre livskvaliteten for innbyggerne.

Miljøverdi

Velfungerende økosystemer er essensielt for menneskers helse og livskvalitet. Vegetasjonen forbedrer luftkvaliteten ved å fange opp forurensede partikler. I Oslo lever 12 000 ulike dyrearter, og hele 1 230 er regnet som truet. I et bymiljø vil de urbane økosystemene være viktige leveområder for det rike biologiske mangfoldet vi finner i byen.

Gjenåpning av elveløpet gjør det mulig for innbyggere å komme tett på plante- og dyrelivet i hverdagen, og bidrar til å senke terskelen både for å undersøke og forstå. Kunstige fossefall er estetiske elementer som skaper bevegelse og lyd, samtidig som det tilfører oksygen og forbedrer vannmiljøet for fisk og andre levende organismer. For å motvirke erosjon har elveløpet og vannspeilet blitt flomsikret.

Økonomisk verdi

Grøntområder er en verdifull ressurs for opplevelser i bymiljøet og kan gi ringvirkninger for både eiendomspriser og kommunens skatteinntekter. Oppgraderingen av Grorudparken er med på å gjøre bydelen mer attraktiv. Det er vanskelig å angi den nøyaktige samfunnsverdien av et byvassdrag som kommer innbyggerne til gode på den måten Alnaelven gjør i Grorudparken, men det er naturlig å anta at den er i milliardklassen. Åpen overvannshåndtering er rimeligere i drift enn den tradisjonelle lukkede. I prosjektet sparte man millioner ved å bruke enkle og innovative løsninger for å rense forurenset grunn.

Les mer om hvordan Grorudparken skaper verdi her >>

 

Fakta om Grorudparken

Prosjekttype: Friluftsområde
Oppdrag: Landskap
Kommune: Oslo
Prosjektvarighet: 2010-2013
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, Friluftsetaten, Bymiljøetaten,
   Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og bydel Grorud.
Arkitektens rolle: Programmering og prosjektering
Landskapsarkitekt: LINK Landskap
Byggekostnad: 21 millioner kroner eks. mva.
Bruttoareal: 119 000 kvm
Anskaffelsesprosedyre: Konkurranse med forhandling
Gjennomføringsstrategi: Totalentreprise
Utmerkelser: NLAs landskapsarkitekturpris (2015) og Damkrona (2014)

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

 

Relaterte saker


Mest leste saker