Arkitektur skaper verdi - Stokkøya sjøsenter

På Stokkøya i Åfjord kommune har arkitekturen blitt brukt som et aktivt virkemiddel for å tiltrekke seg ny kompetanse til bygda, og bidratt til å snu den negative befolkningsveksten i kommunen.

Som store deler av Distrikts-Norge, hadde også Stokkøya i Åfjord kommune opplevd befolkningsnedgang over lengre tid. Da gründeren Roar Svenning og samboeren overtok gården Troningen på Stokkøya, ønsket de å gjøre barndomshjemmet hans til et levende lokalsamfunn. For at bygda skulle ta opp kampen mot sentrale områder, måtte de skape en virkelighet som folk ønsket å flytte til. Å satse på arkitektur ble en del av en bevisst forretningsstrategi.

Med fokus på turisme og næringsutvikling har man snudd fraflytting og få lokale tilbud, til befolkningsvekst og et stort antall nyetableringer i tilknytning til bedriften. I tillegg til 15 nye årsverk, har inntektene i reiselivet økt fra 950 000 kroner til 16,5 millioner.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved Stokkøya sjøsenter trekkes blant annet frem:

  • Nytt samlingssted for lokalbefolkningen
  • Har skapt verdi for både utvikler og kommune
  • Sirkulær tankegang og gjenbruk
  • Markedsføring og attraktivitet gjennom god arkitektur

Sosial verdi

For innbyggerne i Åfjord har sjøsenteret blitt en kjærkommen sosial arena, samtidig som det er et populært utfluktssted for hele Midt-Norge. Her møter tilreisende både lokal fagkompetanse og brennende engasjement. Prosjektet har skapt ringvirkninger for lokalsamfunnet og en ny fremtidsoptimisme som har forplantet seg til hele kommunen. I motsetning til trenden for Distrikts-Norge, inkludert flere av nabokommunene på Fosen, har Åfjord kommune hatt en positiv netto tilflytting som har skutt fart de senere årene. Flere av tilflytterne har bosatt seg på Stokkøya.

Selv om mange ønsker å flytte ut av byen, kan det være vanskelig å finne gode jobbmuligheter, et kulturelt mangfold og infrastrukturen som tilrettelegger for et sosialt liv. Initiativtakerne bak Stokkøya ønsker å tilrettelegge for at også kreative og resurssterke mennesker, som ofte samles inne i byene, skal finne mening i å flytte ut på landet, og dermed bli en positiv drivkraft i utviklingen av lokalsamfunn og primærnæring.

Miljøverdi

På Stokkøya er den sirkulære tankegangen innarbeidet i alt fra matproduksjon til arkitektur. Bygningene er så langt som mulig produsert av resirkulerbare materialer, trehogst fra øya og gjenbrukte materialer fra andre bygninger. For eksempel fikk vinduer og andre materialer fra det gamle Tinghuset i Trondheim nytt liv på Stokkøya. Et naturbasert renseanlegg tar hånd om gråvann på stedet. De fleste bygningene er enten oppført på en måte hvor de kan demonteres uten å legge igjen varige spor, eller plassert på arealer som allerede er påvirket av menneskelige inngrep. Slik skånes det flotte kystlandskapet, til glede for dyr, besøkende og fastboende, samtidig som det muliggjør tilbakeføring av naturen til sin opprinnelige stand en gang i fremtiden.

I 2018 ble teamet bak Stokkøya Sjøsenter hedret av regjeringen med den nasjonale kulturlandskapsprisen for arbeidet med å rydde øya for sitkagran, som ikke hører hjemme i det norske kystlandskapet. Mye av treverket fra den såkalte pøbelgrana ble brukt i bygningene.

Økonomisk verdi

Stokkøya som reiselivsdestinasjon har lagt grunnlaget for et voksende lokalsamfunn, som nå er i ferd med å utvikle en mer robust økonomi basert på lokal produksjon, utdanning og innovasjon. I dag er Sjøsenteret en helårsbedrift med 15 årsverk. Markedsføringsverdien som arkitekturen har tilført Stokkøya som reiselivsdestinasjon, blir nå videreført som en integrert del av den nye satsingen på fast bosetting og lokal produksjon. Grunntanken er å utforske hvordan man gjennom god arealplan, god arkitektur og god plassering kan lage et samfunn som tiltrekker seg rett kompetanse.

Les mer om hvordan Stokkøya sjøsenter skaper verdi her >>


Fakta om Stokkøya sjøsenter

  Prosjekttype: Stedsutvikling
  Oppdrag: Nybygg, regulering, stedsutvikling
  Kommune: Åfjord
  Program: Boliger, hotell, kontor, restaurant, fritidsboliger, næringsbygg, samfunnshus
  Prosjektvarighet: 2000-2019
  Oppdragsgiver: Roar Svenning & Torild Langklopp
  Arkitekt: Pir ll AS
  Arkitektens rolle: Programmering, regulering, konseptutvikling, prosjektering,     
                                byggeplassoppfølging
  Byggekostnad: 85 millioner kroner eks. mva.
  Bruttoareal: 3 200 kvm
  Kvadratmeterpris: 26 500 kr
  Anskaffelsesprosedyre: Direkte anskaffelse
  Gjennomføringsstrategi: Totalentreprise

 

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverforeningen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Relaterte saker


Mest leste saker