Ny samspillsveileder

Formålet med veilederen er å beskrive forskjellige varianter av samspillskontrakter, med fordeler og ulemper. Veilederen er utarbeidet av Arkitektbedriftene i Norge og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i fellesskap.

RIF og Arkitektbedriftene ønsker med veilederen å gi sitt bidrag til utviklingen av de nye samarbeidsformene der gjensidig samarbeid for balansert måloppnåelse er målet.

Veilederen er gratis tilgjengelig og kan lastes ned her >>

Veilederen inneholder også forslag til to ulike kontrakter som kan benyttes. Den ene i en samspillsentreprise basert på en prosjektallianse og den andre i en byggherrestyrt samspillsentreprise. Målgruppen for veilederen er byggherrer som vurderer å benytte de nye samarbeidsformene i sine bygge- og anleggsprosjekter. - Veilederen er rettet mot offentlige og private byggherrer, entreprenører, prosjektleder- og rådgiverfirmaer, og andre som bistår byggherrer ved valg av gjennomføringsmodeller, sier Egil Skavang, adm. direktør i Arkitektbedriftene i en kommentar til veilederen.

Fokuset på nye gjennomføringsmodeller og derunder samspillskontrakter er økende. Årsakene er mange. - Det er behov for å redusere konfliktnivået, redusere risikoen for forsinkelser og overskridelser for byggherrene, samt sikre positiv verdiskapning for prosjektdeltakerne. Vi tror at et sentralt tiltak for å oppnå disse målene er å endre på kontraktsformene som stort sett benyttes i næringen. Når både byggherren, utførende og prosjekterende har felles mål og incentiver vil prosjektene ha større sannsynlighet for suksess, kommenterer Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

Samspillsveilederen vil bli grundig gjennomgått på et åpent frokostmøte på nyåret.

Les mer om veilederen på bygg.no >>

Relaterte saker


Mest leste saker