Arkitektmarkedet har vokst bra i 2017, men venter nedgang

Arkitektmarkedet ligger an til å nå toppen i 2019 og falle noe i 2020. Det viser det nyeste scenariet fra Prognosesenteret. Faktorer som forventet renteøkning og lav befolkningsvekst vil trolig gi lavere boligbygging og etterhvert også nedgang for nye yrkesbygg," sier adm dir Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

 

Arkitektmarkedet ventes å utvikle seg svakere enn totalmarkedet for bygg og anlegg de neste årene. Dette skyldes at veksten i segmenter med lav arkitektandel i produksjonen øker mer enn de med høyere arkitektandel. Det er først og fremst anlegg som er ventet å trekke opp veksten i bygge- og anleggsmarkedet.

Det viser den siste utgaven av den årlige rapporten som Arkitektbedriftene får fra Prognsesenteret om forventet utvikling i arkitektmarkedet de neste årene.

"Et stort anleggsvolum og en generell oppfatning om at prisene på boliger og byggekostnadene har vært høye lenge gjør at det ikke er noe incitament for offentlige tiltak. En del sykehusbygging og andre større offentlige prosjekter vil fortsette de neste årene og sørge for at volumet på offentlige bygg holdes oppe. Det vil imidlertid være regionale variasjoner. Fra Mo i Rana til Bodø ser aktiviteten ut til å holde seg høy, mens Midt-Norge og Oslo-regionen vil kunne få størst nedgang," sier Skavang.

8,5 mrd i 2016
Det ble omsatt for om lag 8,5 mrd. kroner i arkitektmarkedet i 2016, opp 1,1 % fra året før. Sterk vekst i produksjonen av bygg og anlegg i 2016 og 2017 tilsier imidlertid at arkitektomsetningen burde ha steget noe mer. Prisene på arkitekttjenester falt riktignok med 0,5 % i 2016, slik at volumet av arkitektarbeider økte noe mer enn omsetningen.

Omsetningstallene for 2017 er ikke klare, men basert på utviklingen i aktivitetsindikatorene økte volumet av arkitekttjenester med 5,2 % i fjor. Med en målt prisvekst på 2 %, ligger det an til at 2017 vil vise seg å ha vært et langt bedre år for arkitektene enn 2016.

Prognosesenteret anslår at arkitekturprosjektering utgjorde 4/5 av arkitektarbeidene i 2017, eller ca. 7 mrd. kroner. Andre arkitektaktiviteter stod for resten, beregnet til ca. 1,5 mrd. kroner, der plansegmentet utgjorde hoveddelen. Arbeider tilknyttet arkitekturprosjektering av boliger var det største enkeltsegmentet, men arbeider tilknyttet yrkesbygg (kontor, annen næring og offentlig) var det største delmarkedet samlet sett.

Bra vekst i år, men deretter nedgang

Basert på bygge- og anleggsaktiviteten stod kontorsegmentet bak mesteparten av veksten i arkitektmarkedet i fjor, men også arbeider tilknyttet boliger bidro til at den anslåtte veksten ( 5,2 %) ble sterkere enn ventet ( 4,4 %) i 2017.

Veksten i kontorsegmentet stopper imidlertid opp i år, og det ligger an til en ganske sterk nedgang for bolig. Nedgangen motvirkes av kraftig vekst for offentlige bygg. Det ligger flere store sykehusprosjekter i løypa, samtidig som det også skal bygges ganske mye undervisningsbygg. Sterkere vekst i norsk økonomi sørger også for et positivt vekstbidrag fra segmentet «andre næringer» i år. Volumet av arkitektarbeider er derfor ventet å vokse med 3 % i år, som er det samme som Prognosesenteret ventet for 2018 i fjorårets rapport.

Nedgangen i boligsegmentet stopper opp i 2019, men det samme gjelder veksten i offentlige bygg, og volumet av arkitektarbeider ventes å falle med 1 %. I 2020 ventes et betydelig fall i igangsettingen av offentlige bygg, fra svært høye nivåer i 2018 og 2019, å bidra til en nedgang i arkitektmarkedet på vel 5 %, målt i faste priser. Bolig ventes derimot å snu opp igjen mot slutten av prognoseperioden. Samferdsel vil bidra positivt gjennom hele prognoseperioden.

"Vi tror det er fornuftig å forvente en viss nedgang for arkitektbransjen fra 2019, og at bedriftene bør tilpasse sin bemanning og økonomi i forhold til dette. Samtidig vil produksjonsleddene i byggenæringen har høy aktivitet noe lenger og det blir viktig for arkitektene å forsterke sine tjenester overfor entreprenørene," sier Skavang.

Oslo-regionen klart størst

Det er arkitektmarkedet på Vestlandet som ventes å få den sterkeste veksten fra 2017-nivået i prognoseperioden. Den ventede økningen i arkitektarbeider kommer imidlertid fra beskjedne nivåer, etter noen år med lav byggeaktivitet. Oslo-regionen får størst nedgang fremover, grunnet nedgang i boligbyggingen fra høye nivåer. Oslo-regionen er fortsatt det største markedsområdet, med en andel på 43 % av arkitekturprosjekteringen i 2017. Det samme året hadde Innlandet den minste markedsandelen med 6,5 %.

Rapporten baserer seg på bransjetall fra Brønnøysundregistrene, Prognosesenterets oversikt over hva som skal bygges over hele landet de neste årene, og erfaringstall om arkitektomsetning i ulike prosjekter.

Les mer om rapporten her.

Og kom på frokostmøte om arkitektmarkedet 20. september! Meld deg på!

Relaterte saker


Mest leste saker