Ekspertutvalg

Ekspertutvalgene er vår viktigste faglige ressurs. Utvalgene er knytter til sentrale tema for faget og forestår utredningsarbeide og innspill til foreningens strategi og handlingsplan. Arkitektbedriftene i Norges hovedstyre har oppnevnt flere utvalg som arbeider innenfor hvert sitt felt til beste for medlemsbedriftene. Utvalgene er oftest saksrettede og legges ned eller endres etter behov.

MAKS-utvalget

Arkitektbedriftenes ekspertutvalg som bidra i arbeidet med å forbedre og utvikle kvalitetssystemet MAKS.

Les mer

Forhandlingsutvalget

Utvalget skal forhandle tariffavtaler med arbeidstaker-organisasjonene AFAG, Parat og Naturviterne. Utvalget har møter i Oslo og har følgende sammensetning:

Les mer

Utdanningsutvalget

Arbeidet i utdanningsutvalget foregår for tiden via prosjektet "Kompetansedrevet byggenæring - systematisk etterutdanning av arkitekter", i samarbeid med NAL, DiBK og Arkitektbedriftene i Norge.

Les mer

Avtaleutvalget

Utvalget skal arbeide med oppgaver knyttet til avtalevilkår i forbindelse med utøvelse av privat arkitektpraksis og har følgende sammensetning:

Les mer

BIM-utvalget

Medlemmene i utvalget består av arkitekter ansatt i Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter som har lang erfaring med BIM prosjektering og godt innsikt i prosesser som dette medfører. Utvalget arbeider med problemstillinger som knytter seg til BIM-bruk og beslektede tema.

Les mer

Utvalget for off. ansk.

Utvalget skal medvirke til å utvikle god offentlig praksis for å anskaffe arkitekttjenester, overvåke utviklingen på området og drøfte saker som har prinsipiell betydning for området. Utvalget består av:

Les mer

Eksportprosjektet

Hovedformålet med eksportsatsingen til Arkitektbedriftene er å forbedre profileringen og markedsføringen av norske arkitekttjenester i utenlandske oppdragsmarkeder, samt øke kompetansen i norske arkitektbedrifter med sikte på å lykkes bedre i eksportmarkedet for arkitekttjenester. Eksportsatsingen til foreningen er organisert gjennom et 3-årig prosjekt finansiert av Innovasjon Norge.

Les mer

Kommunikasjonsrådet

Arkitektkontorer i Norge jobber med å profesjonalisere seg selv, også på kommunikasjon. Arkitektbedriftene ønsker at medlemmene kan lære av hverandre og forsterke hele bransjen. Vi ønsker å få mest mulig ut av samarbeid og de dyktige ressursene vi har i bedriftene og hos oss selv. Arkitektbedriftene ser behovet for at bransjen i større grad jobber sammen og strategisk for å øke markedet for arkitekttjenester, og dermed jobbe for samfunnsansvaret det er å skape bedre bygg.

Les mer