Endringer i Arbeidsmiljøloven med virkning fra 1. januar 2024

Arbeidstakerbegrepet 

Arbeidstakerbegrepet i Arbeidsmiljøloven § 1-8 er presisert for å forklare grensen mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker. Det er også innført en presumpsjonsregel som innebærer at det forutsettes at det foreligger et arbeidsforhold med mindre arbeidsgiver sannsynliggjør at det foreligger et oppdragsforhold. Arkitektbedriftene oppfordrer medlemmer til å være særlige oppmerksomme på problemstillingen ved eventuell innleie eller bruk av underkonsulenter.  

Bestemmelsen i § 1-8 er nå: 

«Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.» 

Retten til fast ansettelse styrkes 

Retten til fast ansettelse styrkes slik at alle midlertidig ansatte får rett til fast stilling etter tre år, uansett hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. 

Utvidet plikt til arbeidsmiljøutvalg og verneombud 

Det er nå krav til å ha verneombud i bedrifter med fem ansatte eller mer. Tidligere var det ti. For bedrifter med under fem ansatte kan det avtales at det ikke skal være verneombud. 

Det er nå krav til å ha arbeidsmiljøutvalg i bedrifter med 30 ansatte eller mer. Tidligere var det 50. For det tilfellet at en av partene krever det skal også bedrifter mellom 10 og 30 ansatte har arbeidsmiljøutvalg.  

Informasjons- og drøftingsplikt i konsern (over 50 ansatte) er utvidet 

Morforetaket er nå pliktig til å etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom foretakene og de ansatte i konsernet. Hvis det er planer om utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger som kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i flere virksomheter i konsernet, skal det så tidlig som mulig informeres og drøftes med samarbeidsorganet etter første ledd. 

Drøftinger 

Det gjøres endringer i arbeidsgivers drøftingsplikter ved at det skal gjennomføres drøfting med de ansatte om bruk av deltid, midlertidige ansettelser og innleie dersom en av partene krever det. Arbeidsgivers drøftingsplikt knyttet til bemanning gjelder også bruken av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter. 

Lenke til endringene finner du her: 

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet - regjeringen.no 

 

Relaterte saker


Mest leste saker