Endringer i pensjonsregelverket

Kongen i statsråd har nå besluttet ikrafttredelse av regler som opphever den såkalte 12-månedersregelen i innskuddspensjonsordninger, og regler som innfører digitalt førstevalg for informasjonsdeling fra bedrifter og pensjonsleverandører.

Frem til nå har den såkalte 12-månedersregelen ved innskudspensjonsordninger medført at arbeidstakere som har arbeidet i under 12 måneder ikke har fått med seg sin oppsparte pensjonskapital ved arbeidsforholdets slutt. Dette gjøres det nå om på, slik at ansatte som ikke får seg faste arbeidsforhold ikke mister sin pensjon. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2021, og Finansdepartementet vil fastsette nærmere overgangsregler frem mot årsskiftet.

Videre er det besluttet en lovendring som innfører digitalt førstevalg i innskuddspensjonsordninger. Denne lovendringen trer i kraft straks. Digitalt førstevalg innebærer at pensjonsleverandører og bedrifter kan sende informasjon om deres innskudspensjonsordning digitalt til arbeidstakeren, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot dette. Digital kommunikasjon blir derfor utgangspunktet for informasjonsdeling. 

Reglene om digitalt førstevalg og oppheving av 12-månedersregelen ble vedtatt som en del av lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto). Reglene om egen pensjonskonto går ut på at det i innskuddspensjonsordningen skal tildeles en egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos selvvalgt leverandør. På denne måten får arbeidstakerne samlet alle sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på samme sted. Når disse reglene trer i kraft er ikke fastslått enda, men målseetningen er januar 2021. 

Som en del av arbeidet med innføring av egen pensjonskonto vil Finansdepartementet gjennom forskrift fastsette en hjemmel for pensjonsleverandørene til å innhente kontaktinformasjon om arbeidstakerne fra arbeidsgiver. Bakgrunnen for dette er at de vil legge til rette for at  pensjonsleverandørene kan sende informasjon vedrørende egen pensjonskonto digitalt til arbeidstakerne. Digitaliseringen av informasjonsutsendingen vil gjøre det mer effektivt å innføre personlig pensjonskonto.

Departementets pressemelding om saken finner du her >> 

Relaterte saker


Mest leste saker