Endringer i praksisordningen

Arkitektbedriftene ser på god praksis som et viktig supplement til arkitektstudiet. Gjennomført praksis betyr at de nyutdannede står bedre rustet for sin første jobb som arkitekt, og raskere bidrar til verdiskapningen på kontorene. Det er derfor gledelig at stadig flere studenter har praksisplass som støttes av praksisordningen vår.

Arkitektbedriftenes praksisordning har eksistert siden 2002. Tanken bak ordningen er at bransjen har en kollektiv fordel av at nyutdannede arkitekter får relevant praksis i løpet av studiet. 

Dersom praksis skal gi utbytte, krever det en innsats fra bedriften i form av veiledning og opplæring. Praksisordningen fungerer som et økonomisk bidrag til kontorets merutgifter til dette, og ikke et bidrag til studentenes lønn. Minste varighet på praksisperiode det kan søkes refusjon for er fire uker. Det gis ikke støtte ut over 26 uker.

Innbetaling til ordningen er frivillig og skjer i forbindelse med fakturering av medlemskontingenten. Kun bedrifter som er med og finansierer ordningen kan få refundert kostnader gjennom ordningen. Ordningen skal være selvfinansierende og midlene forvaltes uavhengig av Arkitektbedriftenes øvrige økonomi.

De siste årene har ordningen økt kraftig i popularitet, samtidig som avgiften ikke har vært justert på lenge. Utbetalingene i ordningen var i 2020 høyere enn innbetalingene. Det har derfor vært behov for å endre de økonomiske betingelsene i ordningen på enkelte punkter for å sikre at ordningen fortsatt er selvfinansierende. 

Følgende endringer er nødvendige for å kunne opprettholde ordningen tilnærmet lik tidligere også i 2021:

  • Beregningen av støttebeløpet endres til et fast beløp pr. uke for å sikre en mer rettferdig fordeling ut fra praksisperiodens faktiske lengde. De tidligere trinnvise satsene fjernes. Ny sats er 1 900,- pr. uke, hvor det beregnes pr. hele uke.  
  • Årlig innbetaling økes fra 200,- til 300,- per årsverk.
  • Taket for det enkelte kontors maksimale innbetaling til ordningen settes til 30 000,-  
  • Hvert medlemskontor kan søke støtte for flere studenter, men det samlede beløpet som utbetales til hvert kontor kan ikke overstige beløp for maksimal stønadsperiode på 26 uker.

Heller ikke kravet til minste timelønn for studentene har vært justert på mange år. I lys av at 2020 var et spesielt og for mange usikkert år, velger vi å beholde timelønnskravet uendret for 2021. Minstekravet til timelønn for refusjon skal ikke oppfattes som en anbefalt timelønn for studenter, men ses i sammenheng med faktorer som det enkelte kontor ellers legger vekt på i lønnsfastsettelse.

Endringer i satsene gjelder for avtaler inngått etter 01.02.2021. For å benytte seg av muligheten for refusjon må kontoret ha betalt inn til ordningen fra det året praksisperioden starter. 

Relaterte saker


Mest leste saker