Endringer i TEK og SAK fra 1. juli 2023

Slutt på overgangsordning, og nytt om mikrohus

Fra 1. juli 2022 ble det innført endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift, samt tilsvarende endringer i byggesaksforskriften. Disse nye reglene hadde en overgangsordning på ett år hvor tiltakshaver har hatt muligheten til å følge bestemmelsene som gjaldt før forskriftsendringen.

Søknad om tillatelse innsendt fra og med 1. juli 2023  følge gjeldende versjon av SAK og TEK. Fra da av vil det ikke lengre være mulig å benytte seg av overgangsordningen. 

Hovedendringene gjelder

  • Krav om at nye bygg skal tilrettelegges for senere demontering når dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme
  • Materialer skal kartlegges og vurderes ombrukt ved større arbeider i eksisterende bygg
  • Det settes krav om rapport fra miljøkartlegging og ombrukskartlegging. Krav om miljøsaneringsbeskrivelse utgår
  • Nytt kapittel 17 i TEK setter krav om klimagassregnskap for materialer i boligblokker og yrkesbygg ved ferdigattest. Kravet gjelder for materialer i bygningsdeler omfattet av bygningsdelstabellens 215, 216, 22, 23, 24, 25 og 26, og skal beregnes etter NS 3720:2018
  • Kravet til sorteringsgrad for avfall økes til 70 %
  • Kravene knyttet til miljøskadelige stoffer gjelder nå miljøfarlige stoffer
  • Krav til at energifleksible varmesystemer skal dekke 70% i bygninger over 1000 m2, beregnet etter NS 3031:2014
  • Ansvarlig søker og prosjekterendes ansvar etter SAK omfatter også bestemmelser knyttet til miljøkartlegging og klimagassregnskap

Kvalitetsplan i MAKS

Alle nye prosjekter må heretter baseres på 
Arkitektbedriftenes kvalitetsplan 2022 (SAK fra 01.07.2022).

I MAKS vil det likevel i en periode forsatt være mulig å opprette kvalitetsplaner basert på Arkitektbedriftenes kvalitetsplan 2022 (SAK til 01.07.2022) for prosjekter omsøkt før 1. juli 2023.  

Vi oppfordrer alle bedrifter som enda ikke har gjort det til å lage bedriftsmaler basert på siste versjon av kvalitetsplanen. 

Hensikten med en bedriftsmal er å rigge kvalitetsplanen slik at det er tydelig for alle medarbeidere hvordan bedriften ønsker å jobbe med kvalitetssikringen. Skjemaer som aldri brukes, kan erstattes eller deaktiveres, sjekklister og veiledere​ kan legges til, og malene kan tilpasses til typiske formål eller byggherrer. Bedriftsmalen bør gjennomgås, og eventuelt oppdateres, ved behov og minimum årlig for å ivareta kravet om jevnlig revisjon av kvalitetssikringsystemet.

Nye regler for frittliggende boliger på inntil 30 kvadratmeter​

1. juli 2023 kommer det også endringer i både byggteknisk forskrift (TEK17) og saksbehandlingsforskriften (SAK10), som gjelder mikrohus. Reglene i plan- og bygningsloven forblir uendret, og mikrohuset kan bare plasseres på eiendommer som er regulert til bebyggelse.

Regelendringer finner dere på DIBK sine sider

Kvalitetsplanen i MAKS oppdateres iht. gjeldende regelverk, med henvisning til tidligere regelverk.

Relaterte saker


Mest leste saker