Digitalt fagmøte om p-plasser/ -anlegg - Spørsmål og svar

Spørsmål og svar fra fagmøtet

I 2021 avholdt Arkitektbedriftene et digitalt fagmøte om p-plasser og -anlegg. Bakgrunnen for møtet var dom avsagt i Eidsivating lagmannsrett i juni som blant annet omhandler breddekrav for parkering.

Dommen kan leses her; Eidsivating lagmannsrett - Dom: LE-2020-66633 - Lovdata

Teknisk forskrift oppstiller funksjonskrav til parkeringsplasser. Hverken TEK10 eller TEK17 oppstiller konkrete breddemål til p-plasser.

Advokat Reidar Sverdrup fra CMS Kluge presenterte dommen og hvilken betydning den har for prosjekteringen, og Bjørge Skjeldestad fra Tryg Forsikring gjennomgikk konsekvenser og råd knyttet til forsikring. Hovedtemaene i deres presentasjoner er:

  • Hvilken betydning har avgjørelsen fra Eidsivating lagmannsrett i juni 2021 for bredden på parkeringsplasser
  • Hva bør du tenke på når du skal prosjektere parkeringsplasser
  • Hvordan håndtere krav om omprosjektering og/ eller erstatning
  • Hvordan forholde seg til kommunen og byggesaken når plassene vurderes som for smale
  • Ansvar for funksjonalitet i automatiske parkeringsanlegg 

Presentasjonene er tilgjengelige her. (Tilgang kun for medlemmer)

Det er viktig å skille mellom krav til eksisterende anlegg, og anlegg under prosjektering. Eksisterende anlegg må alltid vurderes ut fra krav og anvisninger som gjaldt på det tidspunktet anlegget eller plassen ble prosjektert, dvs. som hovedregel ved tidspunkt for rammetillatelse.

Funksjonskrav skal dokumenteres.  Det skilles mellom ulike typer dokumentasjon:

  1. preaksepterte ytelser (ytelser fastsatt i TEK eller VTEK av DiBK)
  2. dokumenterte alternative ytelser (for eksempel i norske standarder, anvisninger i Byggforskserien (SINTEF), håndbøker fra Staten vegvesen eller annen anerkjent litteratur
  3. analyse

Man står fritt til å gjøre egne analyser og dokumentere disse etter krav i TEK § 2.

Når det gjelder parkeringsplasser er vår oppfatning at det er vanskelig å dokumentere at funksjonskravet er oppfylt dersom man går under kravene satt i Byggforsks anvisninger. 

Under fagmøtet fikk vi mange spørsmål i chatten. Disse er svart ut her. (Tilgang kun for medlemmer)

Relaterte saker


Mest leste saker