Flere kvinner i arkitektbransjen- men fortsatt en vei å gå

Kvinnedagen 8. mars.

Arkitektbedriftene har sett nærmere på kjønnsfordelingen i våre medlemsbedrifter og hvem som påtar seg lederoppgaver.

Det viser seg å være flere kvinnelige ansatte enn menn. I alle medlemsbedriftene er det nå til sammen  53 prosent kvinner. Her har det skjedd en tydelig endring på få år. I 2019 var det motsatt med 54 prosent menn og 46 prosent kvinner.

Når det kommer til det å påta seg lederoppgaver henger kvinnene etter og bildet ligner mer på samfunnet ellers. Det er likevel svært positivt at vi ser en tydelig økning av kvinner i ledende roller de siste 10 åra.

Andelen av Arkitektbedriftenes medlemmer som har kvinnelig daglig leder har økt fra 26 prosent i 2015 til 35 prosent i 2024.

AiN bedritfter daglig ledereAiN bedritfter styreledere

Når det kommer til kvinnelige styreledere i våre medlemsbedrifter, er det noe dårligere stilt. Kun 26 prosent av våre medlemsbedrifter har kvinnelig styreleder.

Vi ser altså en positiv utvikling, men det er fortsatt en god vei å gå mot likestilling mellom kvinner og menn i vår bransje.

Geografiske forskjeller

Ingen fylker har flere kvinner enn menn som daglig leder. Akershus og Buskerud kommer nærmest med 47 prosent kvinner som daglig ledere. Dårligst stilt er det i Telemark som har en kvinneandel på 10 prosent.

Troms har høyest kvinneandel når der kommer til styreledere 46 prosent, mot landsgjennomsnittet e på 26 prosent.

Likestilling og mangfold øker verdi

Likestilling og mangfold i arkitektbransjen er viktig både fordi vi ønsker representativitet og like muligheter blant utøvere av faget, og fordi vi må sørge for at arkitekturen vi skaper er for alle.

_J3A8723  -Opplevelse av at man ikke er inkludert, eller har de samme mulighetene, fører til mistrivsel. Ansatte som trives, presterer bedre. Likestilling og mangfold kan med andre ord påvirke bunnlinje og lønnsomhet i bedriftene.

Arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter designer for mennesker. Skal vi formgi best mulige løsninger for alle, må vi så langt det lar seg gjøre speile samfunnet og sørge for at ulike behov blir forstått og ivaretatt. Vi må være bevisste våre egne perspektiver, og tørre å bli utfordret av andres, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad.

Utdanning

På arkitekturstudiet, som på alle andre profesjonsstudier, er det et stort flertall kvinnelige studenter. I 2019 var andelen kvinner ved studiestedene 49 prosent, mot 51 prosent menn. I 2023 har disse tallene snudd. Andelen kvinner ved AHO er nå 62 prosent mot 38 prosent mannlige studenter. Det er derfor all grunn til å tro at trenden mot sterkere utjevning mellom kjønnene blant ledere i arkitektbransjen fortsetter.

Til alle kvinner i våre medlemsbedrifter og ellers; Gratulerer med dagen!

 

Relaterte saker


Mest leste saker