Forslag til endringer i byggherreforskriften

RIF og Arkitektbedriftene er positive til de fleste foreslåtte endringer i Byggherreforskriften, og mener at dette kan styrke det skadeforebyggende arbeidet i bygg- og anleggsbransjen. RIF og Arkitektbedriftene har derfor gått sammen om forslag til en felles høringsuttalelse, fordi begge har felles interesser som bransjeorganisasjoner for prosjekterende virksomheter.

Høringssvaret, som ble sendt inn 19. oktober, rommer sentrale temaer som:

  • Støtte til tydeligere krav til byggherren om tilrettelegging for dialog og samhandling mellom prosjekterende og utførende ved utvikling av SHA-planer.
  • Presisering av at prosjekterende ”kartlegger” risiko og at byggherren vurderer og fatter beslutninger om tiltak.
  • Behov for klargjøring av ansvarsforholdene mellom prosjekterende og koordinatorer (byggherren) som rettslig pliktsubjekt.

Ingunn Høgåsen, SHA-/ miljørådgiver Multiconsult/ RIFs ekspertutvalg og Geir Egil Paulsen, sivilarkitekt/partner i ARCHUS arkitekter/Arkitektbedriftene i Norge har deltatt som medlemmer i en referansegruppe nedsatt av Arbeidstilsynet. Høringsuttalelsen er basert på innspill fra medlemmene og diskusjoner og arbeid i gruppen.

–En stor takk til RIFs ekspertutvalg for et veldig godt samarbeid som vi gleder oss til å føre videre. En ny felles prosjekteringsveileder om SHA fra RIF og AiN vil være klar når forskriften iverksettes i 2019. Vi håper at denne vil bidra til økt sikkerhet i byggeprosjektene, sier Geir Egil Paulsen.  

Se vårt høringsinnspill her.

Relaterte saker


Mest leste saker