God arkitektur for et bedre samfunn - Arkitektbransjens felles politiske plattform

De norske arkitektorganisasjonene innen arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur har nå utarbeidet en felles politisk plattform for arkitekturfeltet. Plattformen slår fast en rekke tiltak og mål som organisasjonene er enige om å jobbe for.

Som ledd i det politiske arbeidet er dokumentet også oversendt de respektive politiske partienes komiteer for programarbeid fram mot stortingsvalget i 2021. Arkitekturen er et viktig moment for å bygge samfunnet, og i våre øyne har norsk politikk ikke ennå fullgodt grepet de muligheter som ligger i en samlet arkitektonisk tanke.

Det er også grunn til å anta at dette valget i større eller mindre grad vil handle om gjenoppbyggingen av økonomien etter koronasituasjonen vi står midt oppe i nå. I så måte er bygg- og anleggsnæringen, Norges største fastlandsnæring, en svært viktig premissgiver og sysselsetter. Da blir det enda mer avgjørende at den verdi man sitter igjen med er samhandlet, helhetlig planlagt og ikke minst bærekraftig.

Første felles plattform

I vår bransje samarbeider man ofte om enkeltsaker, men dette er første gang våre arkitektorganisasjoner samler seg om en felles plattform for det fagpolitiske påvirkningsarbeidet.

Sammen med Arkitektenes fagforbund, Norske arkitekters landsforbund, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening og Norske landskapsarkitekters forening har vi arbeidet siden 2017 om et felles fagpolitisk grunnlag. Den ferdige plattformen består av to overordnede hovedmål og fire temafelt.

- Organisasjonene i arkitektbransjen har fått frem et godt dokument om hva vi mener er nødvendig arkitekturpolitikk. Arbeidet, utmerket fasilitert og ledet av Doga, har vært konstruktivt og en meget nyttig øvelse som jeg tror alle har hatt glede av. For Arkitektbedriftene vil det danne plattform for et politisk arbeid fremover mot valget neste år og for våre argumenter i flere krevende saker, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang.

Formalisert politisk ansvar

Samfunnet investerer enorme ressurser i de bygde omgivelsene. Et tydelig og helhetlig politisk ansvar for den samlede fysiske planleggingen gjennom en egen fagkomite på Stortinget, vil samle politiske prioriteringer og sikre en større positiv samfunnseffekt av det som planlegges og bygges.

Organisasjonenes felles politiske hovedmål er

  • en stortingskomité med ansvar for de bygde omgivelser
  • en offentlig utredning om fysisk planlegging.

God arkitektur for et bedre samfunn

I tillegg til hovedmålene har plattformen fire fokusområder med underliggende delmål.

  1. Bolig og bomiljø
  2. Offentlige anskaffelser
  3. Fortetting og arealbruk
  4. Gjenbruk og transformasjon

Hvert av disse punktene inneholder igjen tiltakspunkter som understreker arkitekturfagenes betydning for å oppnå helt sentrale samfunns- og bærekraftsmål, for eksempel knyttet til beredskap, folkehelse, klima og god bruk av offentlige ressurser.

Andre som har bidratt til i arbeidet med plattformen er NTNU – Fakultet for arkitektur og design, NMBU – Fakultet for landskap og samfunn, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole og Nordnorsk arkitektur- og designsenter. Arbeidet har vært ledet av Design og arkitektur Norge, DOGA.

Last ned hele dokumentet her >>

Relaterte saker


Mest leste saker