Klimaplan 2021-2030

Regjeringen har lagt frem «Klimaplan for 2021-2030» og har kommunisert at det skal nedsettes et ekspertutvalg til å se på rammevilkår for fremming av klimavennlige investeringer. Arkitektbedriftene kunne ønsket at planen hadde litt høyere ambisjoner for byggenæringen hvis vi skal nå mål vi har forpliktet oss til innen fristen i 2030, men vi synes likevel planen kan fungere som et første skritt og har forventninger til revisjonen i 2024.

Foreningen er glad for at planen inneholder et eget kapittel viet byggenæringen. Her ser vi gode beskrivelser og overordnede intensjoner, men dessverre lite konkrete forslag og om praktisk gjennomføring. I regjerningens liste over Vi vil-punkter er de gode intensjonene for byggenæringen lite synlige, og punktene knytter seg primært til utslipp.

Det er imidlertid positivt at man ser til arbeidet som foregår i EU som nå er ambisiøse både innenfor klima og miljø i byggesektoren.

Det er også bra at man ser betydningen av samordning av klima- og miljøpolitikken for statlige bygg og eiendommer. Dette er i tråd med felles krav fra arkitektorganisasjonene om å se alle aspekter av bygde omgivelser som ett politikkområde. Samtidig er det viktig også å evne å knytte klima- og miljø sammen med sosial, kulturell og økonomisk bærekraft. Tankegodset vedrørende statlig samordning bør videreføres til kommunene.

Arkitektbedriftene stiller seg bak vurderingen om at det er tid for å se på det totale avtrykket og samlet utslipp, ikke kun energibruk i drift, og at man åpner for mer fleksible krav. Et regelverk med teknologi- og materialnøytrale krav skaper mer rom for innovasjon, og for å ta balanserte og gode valg for bygge-, drift- og avhendingsfasen sett under ett. Om vi skal peke på noe, kunne vi ha ønsket så se at planen var enda mer konkret hva gjelder klimarelaterte krav i byggteknisk forskrift, da dette tross alt er et viktig virkemiddel for å skape klimariktige bygg.

At planen skriver om betydningen av innkjøpsmakt og at man ønsker å stille klimakrav ved offentlige innkjøp er positivt. Vi støtter innkjøpskrav til entreprenørene, slik at gode klimaløsninger fra arkitekter og andre prosjekterende i tidlige faser ikke forsvinner med valg i utførelsesfasen.

Å fremheve sirkulærøkonomi, gjenbruk av bygninger og livssyklus, noe som også er tema for Stm. 16 Nye mål i Kulturmiljøpolitikken, er positivt og skulle egentlig bare mangle. Vi noterer oss imidlertid at staten har et lite stykke igjen før de lever som de lærer på akkurat dette.

Klimaplanen beskriver flere gode, om enn ganske overordnede, godt kjente og lite konkrete, intensjoner.

- Dersom næringen skal klare å møte utfordringene og bidra til å oppfylle planens målsetning må det også skapes tidsmessig, økonomisk og faglig rom i prosjektene til faktisk å kunne jobbe med utvikling, innovasjon og testing av nye løsninger, sier Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene.

Last ned hele planen her >>