Sirkulært eiendoms- og byggnettverk (SEB)

Norge har et mål om å redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn i 2050. Byggenæringen står for en stor del av energiforbruket, klimautslippene og avfallsgenereringen i Norge. Bransjen er preget av en lineær økonomi der det designes for og produseres enorme mengder materiell som må håndteres, og som i for stor grad ender opp på deponi eller til forbrenning.

Det er et felles ansvar å søke løsninger på kort og lang sikt som kan motvirke den negative situasjonen. En raskere innføring av det grønne skiftet og en sirkulærøkonomi er en viktig forutsetning for å demme opp for utfordringen. Den norske eiendoms- og byggsektoren har gode muligheter til å finne løsninger og ta grep som monner nasjonalt og som gir ringvirker og som lar seg kopiere internasjonalt.

Aktørene som i dag går foran, møter en rekke barrierer for sirkulær praksis. Oppsplitting av sektoren gjør det vanskelig å følge materialets livsløp fra vugge til grav (ny vugge). Det rives for mye og ombrukes for lite bygningsmasse. Det er mangel på større annenhånds marked for sekundære og gjenvinnende byggematerialer, og det er mangel på stabil flyt av sekundære byggematerialer og tilgang gjenvunnet råstoff, og det mangler industristandarder for gjenbruksmaterialer og modne teknologier for å realisere og skalere sirkulære eiendomsprosjekter. Det skjer så å si ingen prosjektering for ombruk.

For å løse disse utfordringer er det kritisk at man tenker på en helt annen måte, tar i bruk sirkulære digitale verktøy. SEB ønsker å bidra til å klargjøre næringen for omstilling til en sirkulærøkonomi.

Regjeringen har satt som mål at Norge skal være et foregangsland innen sirkulærøkonomi. SEB ønsker å bidra til å at eiendoms- og byggebransjen skal lede arbeide for å nå realisere denne ambisjonen. Samtidig skal nettverket være en viktig kobling mot relevante internasjonale miljøer.

De store utfordringene samfunnet står ovenfor må løses, og de fremste aktørene i bransjen ser behov for å samordne initiativ og koordinere innsats. Samtidig er det behov for relevante møteplasser der viktige nyvinninger kan skapes. Derfor jobbes det nå med å forankre og etablere Sirkulært eiendoms- og byggnettverk.

Les mer om SEB her >>

 

Relaterte saker


Mest leste saker