Undersøkelse om kommuneplanens arealdel

Oslo kommune skal revidere kommuneplanens arealdel. Som et ledd i dette arbeidet evalueres gjeldende arealdel fra 2015 (KPA15). Arkitektbedriftene oppfordrer medlemmer med prosjekter i Oslo, og erfaring med kommuneplanene til å delta. Svarfrist 5. februar.

NB! Ny lenke til undersøkelsen, det er fortsatt mulig å svare. 

Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en spørreundersøkelse rettet mot bransjen, for å få en oversikt over deres erfaringer med planen på et overordnet nivå. 

Hovedhensikten med undersøkelsen er å identifisere svakheter og forbedringspunkter i arealdelen. Det spørres også om hva dere mener fungerer godt i planen og som bør videreføres.

Aggregerte resultater og hovedtrekk fra undersøkelsen blir sammenstilt i en evalueringsrapport. Denne rapporten vil være et viktig grunnlag for det videre arbeidet med revisjon av arealdelen.

Undersøkelsen tar ca. 15-20 minutter å svare på. Svarfrist er fredag 5. februar 2021.

Svar på undersøkelsen her >> 

 

Det minnes om at forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel ligger ute til offentlig ettersyn frem til 9. februar 2021. I høringsperioden er det mulig å gi ordinære og mer utfyllende høringsinnspill til hvilke temaer og problemstillinger du synes planarbeidet bør ta opp, og hva slags medvirkning og prosess kommunen bør ha. Du kan også foreslå konkrete områder som kommunen bør vurdere nærmere i arbeidet.

Du kan lese mer om kommuneplanprosessen på: https://www.oslo.kommune.no/politikk/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/

Ta kontakt med prosjektleder for revisjon av kommuneplanens arealdel Hans Martin Aambø ved spørsmål om undersøkelsen: hans.aambo@pbe.oslo.kommune.no

Relaterte saker


Mest leste saker