Mandat for MAKS-utvalget

Generelt

Ekspertutvalgene til Arkitektbedriftene i Norge skal være de fremste spesialister på sine områder og ivareta behovet bransjeforeningen har for å overvåke, utvikle og formidle innsikt og kunnskap på det aktuelle området. Utvalgene har konkrete oppgaver som defineres av foreningens styre og administrasjon og i utvalget selv. Utvalgenes rammer fastlegges av foreningens administrasjon og det er hit utvalgene rapporterer.

 

MAKS-utvalget

MAKS-utvalget er et ekspertutvalg som i hovedsak skal arbeide med oppgaver knyttet til utvikling og forvaltning av MAKS-verktøy og -rutiner. I dette inngår oppgaver som; utforming av skjemaer, revidering av tekstlig innhold i rutiner, testing av digitale løsninger (inkludert brukervennlighet), kvalitetssikring av forskriftstekster og oppgavetekster i kvalitetsplanen. Utvalgsmedlemmer kan også bidra i arbeid knyttet til informasjonsarbeid og kursvirksomhet.

 

Sammensetning

 • Utvalget skal ha 5-7 medlemmer. Medlemmer kan rekrutteres fra medlemsbedrifter, ikke-medlemsbedrifter og andre fagmiljøer.
 • Utvalgets medlemmer oppnevnes av administrasjonen evt. etter innstilling fra utvalget for en periode på to år. Medlemmer kan gjenoppnevnes. Utvalget operer med en flat struktur.
 • Arkitektbedriftenes administrasjon, v/IT-ansvarlig, fungerer som sekretær for utvalget

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Utvalget skal arbeide for at MAKS-rutiner og kvalitetsplanen er oppdatert i forhold til plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og saksforskriften slik at den prosjekterende kan benytte MAKS for å sikre ivaretakelsen av myndighetskrav i et prosjekt.
 • Utvalget skal arbeide for at rutiner for kontordrift er presentert og tilgjengeliggjort på en slik måte at man kan benytte MAKS for å oppfylle krav til system for foretak med ansvarsrett (SAK10, kapittel 10)
 • Utvalget skal arbeide for en robust, brukervennlig og fleksibel IT-løsning for MAKS-brukere
 • Utvalget skal til enhver tid vurdere om det er behov for egne tiltak for å oppnå en ønsket utvikling eller situasjon. Slike tiltak skal godkjennes av foreningens administrasjon.
 • Utvalgets medlemmer representerer bransjeforeningen når de opptrer som del av utvalget.
 • Administrasjonen kan pålegge utvalget konkrete arbeidsoppgaver.

 

Styring og rapportering

 • Utvalget legger hvert år frem forslag til handlingsplan med et tilhørende budsjett for det kommende år til godkjenning av administrasjonen. Ved årsslutt utarbeides det en årsberetning.
 • Utvalget rapporterer til administrasjonen.
 • Etter avtale kan medlemmer fra utvalget innkalles til rapportering i hovedstyret minst en gang per år.

 

Godtgjørelse

Utvalgsmedlemmer som representerer foreningens medlemsbedrifter godtgjøres etter de satser som til enhver tid er fastsatt av administrasjonen. Se info nr. 810-04 i Bedriftshåndboken.

Relaterte nyheter og arrangementer