Forslag til ny lov om offentlige anskaffelser – Arkitektbedriftene har avgitt høringssvar

Arkitektbedriftene er positive til forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser, men mener at forenklingen på enkelte punkter går for langt og på bekostning av leverandørenes behov for gjennomsiktighet og forutsigbarhet.

I november 2022 ble Anskaffelsesutvalget oppnevnt av Kongen i statsråd. Utvalget har hatt som mandat å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Utvalget har lagt frem første delutredning, NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser. Neste delutredning kommer i mai.

Les mer om forslagene her.

Arkitektbedriftenes høringssvar, som ble sendt inn 10. februar 2024, inneholder bl.a. følgende hovedpunkter:

  • Det er positivt at lovens formålsparagraf utvides til å omfatte bærekraft
  • Det bør være kunngjøringsplikt for alle anskaffelser med verdi over 1 mill. og alle kontrakter som er inngått
  • Alle tilbydere som ikke vinner konkurransen, bør få en begrunnelse
  • Det bør ikke kunne settes krav til (kun) tredjeparts-sertifisering av systemer for kvalitetssikring og miljøledelse
  • Det bør innføres en plikt til å anvende standardkontrakter og avvik fra disse bør begrunnes
  • I rammeavtaler bør det ikke kunne konkurreres på samme kriterium, f.eks. pris, i to runder
  • Der det skal leveres løsningsforslag bør kravene til leveranse stå i samsvar med honorar/premie og det bør unngås at forhandlinger trekker ut og unngås at forhandlingene innebærer at løsninger skal tegnes om

Les Arkitektbedriftenes høringssvar i sin helhet her.

Her kan man lese alle høringssvar som kommer inn.

Relaterte saker


Mest leste saker