Nye regler om hjemmekontor fra 1. juli 2022

Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om hjemmekontor. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022. Hovedtrekkene i forskriftene videreføres, men det gjøres enkelte endringer.

Forskriftens virkeområde

Forskriften vil fortsatt gjelde arbeid i arbeidstakers eget hjem, men det presiseres at kortvarig eller tilfeldig arbeid hjemme ikke vil omfattes. Forskriften vil få anvendelse der hjemmekontor er en fast ordning eller strekker seg over lang tid.

Krav om skriftlig avtale

Omfattes forholdet av forskriftens virkeområde er det et krav om at det skal inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid. Avtalen skal blant annet inneholde omfanget av og arbeidstid for hjemmearbeid. Nytt i forskriften er at dersom hjemmearbeid skyldes pålegg fra myndighetene kan kravet om skriftlig avtale fravikes og det kan i stedet gis skriftlig informasjon til de ansatte. Arbeidsgiver skal drøfte informasjonen som gis med de ansatte.

Arbeidstid

Nytt i forskriften er at Arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid nå også gjelder arbeid i eget hjem. Tidligere forskrift hadde avvikende bestemmelser om gjennomsnittsberegning, overtid, søndagsarbeid m.m. Vi anbefaler at allerede eksisterende avtaler om arbeidstid i hjemmearbeid kontrolleres opp mot arbeidsmiljølovens bestemmelser.

HMS

Arbeidsgiver skal så langt det er praktisk mulig sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas. Arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet skal ikke medføre uheldige fysiske belastninger og det psykososiale arbeidsmiljøet skal ivaretas.

Arbeidstilsynet

Det følger av endringen i forskriften at Arbeidstilsynet ikke har tilgang på hjemmearbeidsplass uten avtale.

Annet

Det er fortsatt slik at hjemmekontor verken kan pålegges av arbeidsgiver eller kreves av arbeidstaker. Hvorvidt kostnader til kontorutstyr og bredbånd skal dekkes er opp til den enkelte arbeidsgiver.

Les mer om saken på Nye regler for hjemmekontor - regjeringen.no.

Relaterte saker


Mest leste saker