Nytt om overvann


Nye regler for overvann fra nyttår.

Nye bestemmelser om håndtering overvann trer i kraft fra 1. januar 2024. Endringene gjelder både TEK og SAK.

MAKS, skjema 42-031 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag, er oppdatert med gjeldende forskriftstekst.
Til kvalitetsplaner som forholder seg til gammel lov, eller overgangsordningen er det lagt til en lenke til forskriftsteksten slik den var før endringen.  

TEK17 §15-8, nytt første ledd:

Dagens forskriftstekst:
(1) Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.

endres til:
(1) Løsninger for infiltrasjon, fordrøyning og avledning av overvann skal til sammen dimensjoneres for nedbør med klimajustert 100-års gjentaksintervall, så langt ikke annet er bestemt i arealplan.'

For endringen i §15-8 første ledd gjelder det en overgangsordning fram 1.1.2025. 

TEK17 §15-8, nytt annet ledd: 

Dagens forskriftstekst:
(2) Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

endres til:
(2) Drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt. Avledning av drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

For endringen i §15-8 annet ledd gjelder ingen overgangsordning.  

SAK §5-4, nytt tredje ledd, bokstav j:

Dagens forskriftstekst:
j) atkomst, vannforsyning, avløp, avledning av overvann og fjernvarmetilknytning

endres til:
j) atkomst, vannforsyning, avløp, avledning av overvann, flomveier for overvann og
fjernvarmetilknytning

MAKS-søk henter automatisk de nye valideringsreglene fra Nasjonal sjekkliste fra 1.1.2024. 

 

Les hele saken på DIBK sine sider

Relaterte saker


Mest leste saker