Politisk påvirkning

Som interesseorganisasjon har vi mange oppgaver på medlemmenes vegne. Noe er servicefunksjoner, ting vi kan stå til tjeneste med, særlig i forbindelse med forsikringer eller de verktøyene vi tilbyr, men vel så viktig er påvirkningsarbeidet. I den forbindelse har vi nylig hatt møter med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), samt med Høyres boligpolitiske talsperson.

Rammebetingelser kan ofte fremstå satt, men de er i realiteten dynamiske i den forstand at de konstant gjennomgår små endringer, eller dreininger, som sammenfaller med det til enhver tid politiske klimaet, og aktuell politisk agenda.

Den senere tid har sett klare signaler om et ønske om forenkling i byggenæringen. Riktignok leverer ikke Byggkvalitetsutvalget sin innstilling før til høsten, og enn så lenge ser vi få hint om hvilke konklusjoner man lander på der, men vi ser også at man selv i påvente av utvalgets konklusjon, instruerer og tolker regelverk i retning av forenkling.

Arkitektbedriftene er selvsagt ikke imot forenkling i seg selv, men vi er svært bekymret for den kvalitetsforringelse som nødvendigvis følger i kjølvannet av ensidig forenkling. Vi har også fått flere henvendelser fra medlemmer som ser med bekymring på utviklingen på forskjellige områder innen vår næring.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Forenklings- kontra kvalitetsaspektet var noe vi kommuniserte tydelig i møte med statssekretær i KMD, Thorleif Fluer Vikre (FrP). Å ha meningsutvekslinger i media er ikke den optimale veien i våre øyne. Dette er ikke en kamp mellom interesser, der vi forsøker å fremheve våre på bekostning av andres, dette er en kamp for å kommunisere, så beslutningstakere virkelig forstår, hvilken unik kompetanse arkitektene har sammenliknet med andre faggrupper i næringen, samt at arkitektur bør benyttes aktivt som et virkemiddel for å forme samfunnsutviklingen.

Arkitektene er trenet til å tenke på helheten. Arkitektene er opplært til å ta samfunnsansvar. Arkitektene vektlegger samspillet mellom sosial verdi, miljøverdi og økonomi. Derfor må myndighetene påse at regelverket lar dem gjøre jobben sin og at deres kompetanse brukes riktig.     

Eller som Frankrikes president Emmanuel Macron nylig formulerte det: «Å være arkitekt er å være den som bestemmer seg for å organisere livet i byen.»

Gjennom relevante og gode eksempler fra Arkitektur skaper verdi, fikk vi belyst interessenyansene og lagt grunnlaget for dialog og forståelse. Det er en ærlig sak å si at det inneværende politiske klima ikke er det enkleste å få gehør i for et slikt budskap, men det skal aldri være en unnskyldning.

Høyres boligpolitikk

Med galopperende boligpriser og dårlige utsikter for unge til å kunne etablere seg i byene, er boligpolitikk relevant for flere politiske partier. Det er riktignok en del sider ved sosial boligbygging som ikke nødvendigvis i spesielt stor grad appellerer til den konservative fløy, men det er uten tvil formålstjenlig, også for statsministerens parti, å ha en velferdsstat med en gjennomtenkt boligpolitikk. Arkitektbedriftene var derfor invitert til en prat.

På ny understreket vi verdien av arkitektenes unike kompetanse, og minnet om hvordan man i det samfunnsøkonomiske regnstykket egentlig bare taper på ikke å bruke denne kompetansen aktivt. Samtalen dreide også rundt effektiviteten i forskjellige samspillsmodeller i prosjekterings- og byggefasen, samt hvordan subsidierte tomter potensielt også kunne bidra til lavere boligpriser dersom man passet på at rabatten fulgte med helt ut til sluttbruker.

Arkitektbedriftene opplever at denne delen av regjeringspartiet virkelig ønsker å finne løsninger. Så får vi se om de også evner å omforme det ønsket til en fungerende og langsiktig boligpolitikk som inkluderer kvalitet og et utvidet verdibegrep.

 

Har du som medlem spørsmål, eller innspill til Arkitektbedriftenes påvirkningsarbeid, håper vi du tar kontakt med oss.