Positiv til byarkitekt i Oslo

Arkitektbedriftene støtter byarkitekt i Oslo

Arkitektbedriftene er svært positive til at Oslo får en egen byarkitekt. Byarkitekten kan få en rolle som pådriver både i den offentlige debatten, og i kommunens eget arbeid, som mangler i dag.

Modeller foreslått i høringsnotatet

Det er foreslått to ulike modeller for organisering av rollen som byarkitekt.

Ingen av de to alternative modellene skissert i høringsbrevet vil være hensiktsmessige for fullt ut å realisere potensialet i en slik stilling. Alternativ A, fristilt fra PBE og underlagt byrådsavdelingen, anser vi likevel som det beste av de to forslagene.

Høringsbrevet ber om innspill til to alternativer for organisering. Vår oppfatning er at begge alternativene har utfordringer med tanke på å ivareta det vi oppfatter som det største potensialet i en slik stilling, det å være en uavhengig og synlig stemme for arkitektur og byutvikling med selvstendig mandat. 

Av de to alternativene er vi mest positive til alternativ A, da byarkitekten her er frikoblet fra PBE. I denne modellen vil en organisering underlagt byråd for byutvikling være å foretrekke, da vi antar det gir rollen større muligheter til å være en integrert del av kommunens arbeid, enn i en ombudsstilling på utsiden.  

Ved alternativ B vil byarkitekten oppfattes som en del av PBE, og vi kan vi vanskelig se at byarkitekten vil kunne ha den frie og uavhengige rollen som er ønskelig.  Det vil også vanskeliggjøre en debatt knyttet til PBEs arbeid og vedtak. Det er viktig med et tydelig skille mellom PBE som forvalter av plan- og bygningsloven, og den strategiske koordineringen og utøvelsen av kommunens arkitekturpolitikk ved byarkitekten.

 Våre hovedinnspill til høringen om forslag til opprettelsen av byrarkitekt i Oslo: 

  • Byarkitekten må ha en uavhengig rolle, både politisk og i forhold til PBE, for å kunne være en tydelig stemme i det offentlige ordskiftet og en pådriver for strategisk bruk av arkitektur som virkemiddel innad i kommunen.
  • Byarkitekten bør plasseres på etatsledernivå i kommunen for å sikre tilstrekkelig mulighet til å være et koordinerende og rådgivende organ på tvers i kommunen.
  • Byarkitekten må ha arkitektfaglig bakgrunn, evt. ha utmerket seg med spesialkompetanse på arkitektur og byutvikling på annen måte.
  • Ingen av de to alternative modellene skissert i høringsbrevet vil være hensiktsmessige for fullt ut å realisere potensialet i en slik stilling. Alternativ A, fristilt fra PBE, anser vi likevel som det beste av de to forslagene.
  • Rådet for byarkitekturs uavhengighet bør opprettholdes slik som i dag

Her kan du lese Arkitektbedriftenes høringsinnspill.

Relaterte saker


Mest leste saker