Arkitektbedriftenes praksisordning

Hvorfor en praksisordning?

God og relevant praksis er av stor betydning for selve studiet, for studentenes valg og utvikling underveis, og for studentenes senere virke som arkitekter.
 

Arkitektbedriftenes målsetting

Arkitektbedriftene har en målsetning om at god praksis bør være en sentral del av arkitektstudiet. Med praksisordningen vil Arkitektbedriftene gi bedriftene noe økonomisk støtte, basert på bransjens kollektive fordel ved at nyutdannede arkitekter får relevant praksis i løpet av studiet. Ordningen skal sørge for at praksis hos bedriftene holder et godt faglig nivå og skjer i former som ivaretar bedriftens og studentens behov.
 

Generelt om praksisordningen

Bedrifter som ansetter en nyutdannet arkitekt vil ha fordel av at studenten har gjennomført praksis. Dersom praksis skal gi utbytte, krever det en viss innsats fra bedriften. Den økonomiske kompensasjonen er ment å dekke kontorets merutgifter til opplæring. Kontorer som ikke selv kan tilby praksisplass, vil på sikt nyte godt av andre bedrifters bruk av ordningen. Det er en slik kollektiv tankegang som ligger til grunn for støtteordningen.  

 

Organisering

Arkitektbedriftene organiserer hovedparten av landets arkitektbedrifter. Medlemsbedriftene oppfordres til å innbetale en avgift per årsverk som fordeler den økonomiske forpliktelsen med å opprettholde et høyt praksisnivå i den norske arkitektutdannelsen.

 

Finansiering

Det innkreves et fast beløp pr årsverk i bedriften fra alle medlemsbedriftene. Beløpet reguleres i tråd med kostnadsutviklingen. Innkreving skjer i forbindelse med fakturering av medlemskontingenten. Innbetalingen er frivillig, men bedrifter som ikke finansierer ordningen, kan heller ikke få refundert kostnader gjennom ordningen. Ordningens midler settes av i et eget fond og forvaltes uavhengig av Arkitektbedriftenes øvrige økonomi.

 

Satser for økonomisk støtte

Det gis refusjon for bedriftens kostnader knyttet til faglig veiledning av studenten i inntil 6 måneder. Ved beregning av støtte rundes det av mot nærmeste hele måned. Det gis ikke økonomisk støtte for praksis med varighet kortere enn 4 uker. En uke er lik tariffestet normaltid på 37,5 timer. Praktikanten skal da være ansatt på full tid / 100 % i bedriften i praksisperioden.

Satsene er fastsatt i forhold til praksisperiodens varighet:

Praksisperiode

Satser

1-2 måneder

17.250,-

2-4 måneder

34.500,-

4-6 måneder

51.750,-

Satsene gjelder fom 01.11.2016

Frist for å søke refusjon er innen to måneder etter endt praksis.

Studenter som har praksis som en obligatorisk del av studietiden og samtidig mottar studiestøtte/lån, omfattes ikke av ordningen.

Timelønn

Arkitektbedriftene setter som krav at bedrifter som søker økonomisk støtte til praksisplass, lønner praktikanten minimum kr. 220,- pr. time. Søknader med lav timelønn, vil måtte avslås.

For ytterligere informasjon og søknadsskjemaer om refusjon, kan medlemmene finne dette på Medlemssidene under Bedriftshåndboken, kapittel 2.

 

For mer informasjon logg inn på Bedriftshåndboken:

Relaterte nyheter og arrangementer

janeche foto ida brekke

Bruk praksisordningen!

Publisert: 11. oktober 2017