Småhusplanen i Oslo

Arkitektbedriftenes har avgitt innspill til revisjon av småhusplanen i Oslo.

Arkitektbedriftene i Norge (AiN) er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for bedrifter med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter med masterutdanning. Vi organiserer ca. 90 % av arkitektbransjen i Norge. En stor andel av medlemsbedriftene ligger i Oslo og omegn. Både arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter har småhus som markedsområde, og våre medlemmer har lang erfaring som ansvarlige søkere og ansvarlige prosjekterende for tiltak innenfor småhusplanen i Oslo.

Planens betydning for gode småhusområder

Oslo er en by i utvikling, og skal svare på klima- og miljømål. Småhusområdene representerer en viktig kvalitet i en grønn, levende og mangfoldig by. Planen må derfor sikre god balanse mellom god ressursutnyttelse og utvikling av småhusområdene på den ene siden, og hensynet til eksisterende kvaliteter, naturverdier og bevaring på den andre. Endring og utvikling må gi økt bokvalitet, fremme bærekraftige løsninger og materialbruk, tillate nye boformer og være tilpasset ulike behov, livsfaser eller familiestrukturer. En fortetting med kvalitet vil gi flere tilgang til en populær og begrenset boform.

Innenfor planområdet er det en utfordring at en del av fortettingen har skjedd med lav kvalitet på uteoppholdsarealer og arkitektur, i tillegg til uheldig nedbygging av grønne verdier. Både gjeldende og foreslåtte regulerings-bestemmelser har fokus på det kvantifiserbare, men etterlevelse av planens bestemmelser slik de er foreslått er ingen garanti for bo- og stedskvalitet. Vi savner en tydeligere vektlegging av god helhetlig og bærekraftig arkitektur. Dette er delvis beskrevet i hensikten med planen, men arkitektonisk kvalitet og bærekraft for nye tiltak er ikke sikret i bestemmelsene. Dette bør tydeliggjøres slik at det kan stilles som krav i saksbehandlingen, ut over den muligheten som ligger i plan- og bygningsloven. Vi vil også fremheve betydningen av at saksbehandler har arkitektfaglig kompetanse for å ivareta helhetlig kvalitet.

Våre hovedinnspill er:

  • Reguleringsbestemmelsene bør vektlegge den helhetlige kvaliteten på tiltaket, bærekraftige løsninger, arkitektonisk kvalitet og bokvalitet, i tillegg til naturverdier
  • Det må brukes arkitekturfaglig kompetanse i saksbehandlingen
  • Foreslåtte høyder og avstandskrav er snevre og til hinder for miljømessig bærekraft og bokvalitet
  • Omfattende dokumentasjonskrav til rammesøknaden, og uklare bestemmelser rundt grøntdrag og -arealer, og begrenset mulighet til selv små terrengendringer, kompliserer og fordyre

Her kan du lese hele vår uttalelse.

Relaterte saker


Mest leste saker