Byggkvalitet uten ambisjon om gode bygg

Byggkvalitetutvalget overleverte onsdag sin rapport "Forsvarlig byggkvalitet" til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. I et velmenende forsøk på å ta tak i seriøsitetsutfordringer i norsk byggebransje, har man foreslått et system som åpner for en svekkelse av ansvar i byggesakene og i helhetlig kvalitet. Kvalitet i det som bygges er langt mer enn bare mangel på byggefeil.

- Vi merker oss at det i målsettingen om forsvarlig byggkvalitet, ikke ligger en ambisjon om gode bygg og steder, sier Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene.

Rapporten slår fast at kompetanse er avgjørende for kvalitet, i alle ledd i bygge- og anleggsprosessen. Da er det et paradoks at utvalget foreslår å fjerne dagens ansvarsrettssystem hvor det stilles myndighetskrav til kompetansen hos alle aktørene i byggeprosessen. Det som nå foreslås åpner for at den enkelte tiltakshaver kan velge vekk kvalifiserte foretak gjennom at utvalgets forslag nå overlater til byggherrer og kommuner, med varierende profesjonalitet og egen kompetanse, å ivareta fagkunnskap.

Utvalget legger også vekt på økt kontroll. Dette er i og for seg et godt tiltak, men sett i sammenheng med fjerning av kvalifikasjonskravene til de som planlegger, prosjekterer og bygger, betyr det at vi får en ordning som på ingen måte er proaktiv når det gjelder å forhindre feil og mangler, og å sikre brukerbehovene.

Utvalget tar i sine anbefalinger ikke inn over seg at utfordringene knyttet til de ulike aktørene i byggebransjen er svært ulike. Planleggings- og prosjekteringskompetanse er dermed ofret til fordel for enkelte aktører i utførelsesleddet. Ordninger som ikke setter tydelige krav til aktørene både på kompetanse og seriøsitet vil utnyttes av de useriøse.

Forslagene fra utvalget kan bety at det ikke lenger settes krav til reell kompetanse for helhet, funksjonalitet, brukerbehov, by- og stedsutvikling og miljø- og energi. Da vil faktorer som er helt avgjørende for Norge som fungerende velferdsstat, og som vi har forpliktet oss til gjennom FNs bærekraftsmål, være svekket.

Arkitektbedriftene er imidlertid positive til at utvalget foreslår å se på lovregulerte yrker knyttet til særlig viktige områder, som bør inkludere oppfyllelse av plan- og bygningslovens målsetning om "god arkitektonisk utforming" og "gode visuelle kvaliteter i samsvar med sin funksjon".

Fremover vil Arkitektbedriftene lese rapporten med lys og lykte, og vil på vegne av sine medlemmer avstemme reaksjoner og høringssvar.  

Rapporten finner du her >>

Les også om saken hos bygg.no >>

Byggkvalitet

F.v. Janeche Bull Borander (Arkitektbedriftene), Elisabeth H. Lycke (Norconsult) medlem i Byggkvalitetutvalget, minister Nikolai Astrup, Liv Kari Skudal Hansteen (RIF) og Ari Soilammi (RIF). Foto: KMD

 

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker