VDC-Certificate Program Norge

NTNU og Stanford Center for Professional Development inviterer til å søke opptak på den tredje storskala VDC-sertifiseringen i Norge.

Christian Hofmeier, rådgiver for kvalitetssikring og digitalisering i Arkitektbedriftene i Norge, har gjennomført kurset i fjor og mener at det er en veldig relevant kompetanse for arkitekter å ha. Knyttet til VDC rammeverket er det flere tilleggsytelser som en arkitektbedrift kan tilby og dermed utvide både sine forretningsområder og innflytelse i prosjekter.

Ratio, en av våre største medlemsbedrifter har flere ansatte som har gjennomført VDC utdannelsen. Vi benyttet anledning med å annonsere årets kursopplegg til et intervju med Solveig Strand, daglig leder i Ratio, Kirsti Bjerke Øye, Ratio, Mentor i årets VDC kurs og Eilif Hjelseth, professor ved Institutt for bygg og miljøteknikk, og NTNUs fagansvarlige for VDC-kurset.

Det er veldig mange fra entreprenør og byggherresiden som stiller som deltakere i sertifiseringen. Hvorfor bør arkitekter ta denne utdanningen?

Eilif Hjelseth, professor ved Institutt for bygg og miljøteknikk, og NTNUs fagansvarlige for VDC-kurset

Bilde2 Eilif HjelsethArkitekter og VDC en utmerket kombinasjon!

Arkitekter er gode til å se helheten og koblingene mellom alle deler i VDC rammeverket. VDC rammeverket støtter og styrker arkitektens rolle i alle faser i prosjektet. Uten VDC kompetanse kan arkitektene lett blir overkjørt av ingeniører og entreprenører. VDC tankegangen som har stort fokus på kundemål og prosjektmål hjelper Arkitekter å kunne forankre sine intensjoner med å få til bedre kvalitet og fokus på brukernes behov.

Ikke minst er VDC et utmerket verktøy for å definere å følge opp bærekraftige løsninger i prosjektene. VDC er digitalt støttet samspill – og dette kreves for å kunne løse tverrfaglige problemstillinger.  Arkitektene gjør det bra på VDC kursene, sier Eilif Hjelseth.

Hvorfor satser RATIO som arkitektkontor på VDC – kompetanse blant deres ansatte?

Solveig Strand, daglig leder og partner i Ratio arkitekter

Bilde3 Solveig StrandRatio arkitekter består av 80 arkitekter, interiørarkitekter, bygningskonstruktører, prosjekteringsgruppeledere, BIM-arkitekter og tekniske tegnere. Vi er et selvstendig arkitektkontor som eier oss selv, og er opptatt av å favne bredt innenfor vår del av markedet. Vi jobber bevisst med egen kompetansebygging, og har gjennom en årrekke utviklet gode prosjekteringsgruppeledere, fordi vi ser at vi ved å ivareta denne rollen kan være enda bedre rådgivere for våre oppdragsgivere. VDC-rammeverket hjelper oss med å strukturere mål og virkemidler, og til å opprettholde helhetsblikket gjennom hele prosjektforløpet. VDC representerer for oss en arbeidsmetodikk, ikke kun en teoretisk modell, sier Soveig Strand i RATIO arkitekter.

 

Kirsti, du har gjennomført en VDC utdanning og er med som mentor i år. Hvordan har det du har lært beriket arbeidshverdagen din?

Kirsti Bjerke Øye, i RATIO arkitekter og mentor i årets VDC-kurset 

Bilde4 Kirsti Bjerke ØyeVDC rammeverket støtter opp om prosjekteringsprosessen på en veldig god måte. Fokus på kundemål og sammenhengen mellom de ulike elementene i VDC stemmer godt med hvordan vi som arkitekter jobber med helheten i et prosjekt.

Jeg jobber som prosjekteringsleder, og gjennom VDC-sertifiseringen har jeg fått et godt verktøy for å systematisere oppfølgingen av prosjekteringen.

I tillegg har det vært utrolig spennende og inspirerende å bli kjent med mange personer på tvers av bransjen! Flere av de jeg tok kurset sammen med holder jeg kontakt med fortsatt, sier Kirsti Bjerke Øye, i RATIO arkitekter.

 

Ved at BIM er en del av VDC rammeverket tror mange at det er en spesialkompetanse for BIM-nerds. Eilif, hva er din erfaring med deltakerne? Hvilken rolle har de fleste og hvilke tilbakemeldinger får dere fra de som har gjennomført kurset

Tidligere har bruk av VDC har vært drevet av entreprenører. På de to siste kursene har vi hatt 1/3 av deltakerne fra byggherresiden. På årets kurs er 7 av 20 mentorer fra byggherre siden. 

Dokumentert VDC kompetanse vil bli et kriterium ved alle prosjekter om legger vekt på samspill og det er mange. VDC sertifisering er en meget troverdig måte å oppfylle samspillskravet på.

Hovedfordeler ved å bruke VDC er flere ting, jeg kan trekke fram at det er en konfliktreduserende arbeidsmåte. Kontraktsformen i BAE-sektoren åpner for at en kan stå der steil på hver sin side, men det handler om samspill og respekt for mennesker. Uavhengig av om du er rådgiver, entreprenør eller byggherre, du er en del at et team. VDC vektlegger åpenhet i prosessen, og det fordrer tillit, sier Eilif Hjelset.

VDC rammeverket består av de tre elementer ICE (integrated concurrent engineering), PPM (Prosjekt progress management) og BIM, eller Visualisering, Informasjon og Automatisering. Hvilke av disse elementene har dere integrert i Ratio sitt arbeid og hvordan kan dere bidra med å integrere det i prosjektene?

Som arkitekter har vi et spesielt ansvar for helheten. Vi koordinerer med andre fag, og har hele tiden et blikk på sluttresultatet. Det ligger også til arkitektfaget å se ut over det enkelte prosjekt, og å sørge for at et bygg blir en del av byen og at det gir noe tilbake til omgivelsene. Hele VDC-rammeverket støtter godt opp under det vi mener er viktig, og representerer for oss en kultur for optimalisering av verdi: Fokus på kundemålene og konkretisering av disse i prosjektmålene i tidlig fase av prosjektet. Gjennom PPM konkretiseres tiltak og produksjonsmålinger som gjøres underveis, for å sikre at vi er på rett kurs, evt. kan sette inn tiltak der det er behov. ICE er arena for tverrfaglig samarbeid, med tydelige mål for samtidig prosjektutvikling. I BIM samles informasjon fra alle fag, og muliggjør automatiske kontroller, av kollisjoner på tvers av fag og av informasjon på objekter. Det jobbes kontinuerlig med muligheter for automatisering og effektivisering av prosesser i BIM, sier Soveig i RATIO. 

Kundemål ligger helt i toppen av VDC tankegangen. Det som ligger til grunn er at man i prosjektet blir omforent om et, eller flere kundemål, som prosjektet kan måles på etter ferdigstillelsen. Dette er jo det arkitekter er mest opptatt av. Hvordan tenker du Arkitektur skaper verdi kan bidra til at byggherrene klarer å definere sine mål mer presis og konkret?

I første omgang handler det om å fange hvilke suksesskriterier som gjelder for Oppdragsgiver, slik at det kan bygges best mulig og effektivt innenfor de tilgjengelige rammene.  Kundemålet må brytes ned i flere konkrete og målbare prosjektmål, som tydeliggjør for alle hva vi skal oppnå. Alle viktige valg må tas med utgangspunkt i de overordnede mål og kriterier. En tydelig målstruktur vil muliggjøre mer kvalitet inn i prosjektet, uten at det nødvendigvis koster mer. Allerede i tidlig fase av et prosjekt kan vi bruke vår fagkunnskap målrettet, og vi kan f.eks. gjennom å økonomisere areal og se muligheter for sambruk og møteplasser, skape både attraktive, trygge og bærekraftige løsninger for det enkelte prosjekt og for omgivelser og lokalsamfunn, avslutter Solveig.

Kan du si noe om arbeidsmengden kurset medførte, Kirsti? Hvordan klarte du å forene arbeidet med ditt vanlige arbeid i prosjekt? Hadde du gjort noe annerledes hvis du skulle begynt på nytt?

Koblingen mellom teori og praksis er en viktig del av VDC-sertifiseringen. Hele kurset bygger på at du skal ta tak i problemstillinger eller utfordringer du står i akkurat nå. For meg ga det en unik mulighet til å se på prosjektet med et nytt blikk. Gjennom kurset fikk jeg gode verktøy for å jobbe systematisk med konkrete og målbare tiltak. Det er absolutt en del arbeid knyttet til kurset, men ettersom alt var tett knyttet opp mot prosjektet jeg jobbet i opplevdes det relevant og flere av prosessene ble en integrert del av måten å jobbe på, sier Kirtsi i RATIO.

Litt mer om kurset

VDC er et helhetlig rammeverk for å jobbe tverrfaglig med prosjektplanlegging og gjennomføring i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren (BAE). Målet er å sikre at prosjektene planlegges og gjennomføres for høyest mulig verdi.

 Bilde5 VDC rammeverk

Over 200 deltakere gjennomfører kurset samtidig og vil i løpet av en ni-måneders periode delta på to fysiske samlinger samt to endags workshoper. Kurset er unikt i sitt slag i Norge og vil gi deg stort læringsutbytte.

Kurset gir deg helhetlig kunnskap om Virtual Design and Construction (VDC), implementering av VDC og praktisk anvendelse av VDC i egen organisasjon/team/avdeling/prosjekt. Opplæringen er tilpasset norsk byggenæring.

Studiet Virtual Design og Construction (VDC) er et samarbeid mellom Stanford Center for Professional Development og NTNU. Siden første kull i 2019 har mellom 150 og 200 personer hvert andre år gjennomført et helt unikt undervisningsopplegg. Sentralt i studiet står flere mentorer som til daglig jobber i norsk byggeindustri.

Professor Martin Fischer fra Departement of Civil and Environmental Engineering ved Stanford university foreleser på kurset.

Start: 26.08.2024
Slutt: 21.05.2025
Søknadsfrist: 15.04.2024

Sted for samlinger: Oslo-området
Pris: 67000 Kr
Studiepoeng: 15

Oppstartsamling – VDC-rammeverket, 26. – 30. i aug. 2024 på Sundvolden Hotell*) i Hole kommune
Midtveis workshop, 2×1 dager:  2. des. 2024 og 6. feb. 2025, nettbasert
Avsluttende samling, 20. – 21. mai 2025 i Radisson Blu Alna i Oslo

Meld deg på her 

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv23205

Les mer:

https://www.vdcnorway.org/

https://www.viderebloggen.no/vdc-etterspurt-kunnskap-i-byggenaeringen/

https://www.bygg.no/annonsorinnhold/vdc-norway/hva-kan-vdc-bidra-med-na-blir-vdc-et-krav/1549689!/

Relaterte saker


Mest leste saker