Mandat BIM-utvalget

Generelt

Ekspertutvalgene til Arkitektbedriftene i Norge skal være de fremste spesialister på sine områder og ivareta behovet bransjeforeningen har for å overvåke, utvikle og formidle innsikt og kunnskap på det aktuelle området. Utvalgene har konkrete oppgaver som defineres av foreningens styre og administrasjon og i utvalget selv. Utvalgenes rammer fastlegges av foreningens administrasjon og det er hit utvalgene rapporterer.

 

BIM-utvalget

BIM-utvalget er et ekspertutvalg i Arkitektbedriftene i Norge. Bygningsinformasjonsmodeller og –modellering (BIM) representerer ny utvikling av verktøy for prosjektering og bygging, og ny utvikling av samhandling i byggeprosessen. BIM-utvalget representerer arkitektene i utviklingsarbeidene og på felles arenaer, og drøfter alle aspekter og konsekvenser av utviklingen slik at det kan bringe videre råd og kompetanse til foreningen og foreningens medlemmer.

 

Sammensetning

 • Utvalget skal ha 5-7 medlemmer. Medlemmer kan rekrutteres fra medlemsbedrifter, ikke-medlemsbedrifter og andre fagmiljøer.
 • Utvalgets medlemmer oppnevnes av administrasjonen evt. etter innstilling fra utvalget, for en periode på to år. Medlemmer kan gjenoppnevnes. Utvalgets leder skal komme fra en av medlemsbedriftene og utnevnes av administrasjonen etter innstilling fra utvalget.
 • Arkitektbedriftenes administrasjon v/ utviklingssjef fungerer som sekretær for utvalget.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Utvalget skal medvirke i utviklings- og standardiseringsarbeider slik at arkitektnæringens interesser og behov for tilpasning til sine oppgaver og roller til enhver tid er ivaretatt.
 • Utvalget skal gi innspill til Utdanningsutvalget om behov for utvikling av kunnskap og for opplæring til arkitektene.
 • Utvalget skal til enhver tid vurdere om det er behov for egne tiltak for å oppnå en ønsket utvikling eller situasjon. Slike tiltak skal godkjennes av foreningens administrasjon.
 • Utvalgets medlemmer representerer bransjeforeningen når de opptrer som del av utvalget.
 • Utover de nevnte punkter kan administrasjonen pålegge utvalget konkrete arbeidsoppgaver.

 

Styring og rapportering

 • Utvalget legger hvert år frem forslag til handlingsplan med et tilhørende budsjett for det kommende år som skal godkjennes av administrasjonen. Ved årsslutt utarbeides det en årsberetning.
 • Utvalgets leder rapporterer til administrasjonen.
 • Etter avtale innkalles utvalgsleder til rapportering i hovedstyret minst en gang pr år.

 

Godtgjørelse

Utvalgsmedlemmer som representerer foreningens medlemsbedrifter godtgjøres etter de satser som til enhver tid er fastsatt av administrasjonen. Se info nr. 810-04 i Bedriftshåndboken.