Mandat for utvalget for offentlige anskaffelser

Generelt

Ekspertutvalgene til Arkitektbedriftene i Norge skal være de fremste spesialister på sine områder og ivareta behovet bransjeforeningen har for å overvåke, utvikle og formidle innsikt og kunnskap innenfor aktuelle områder. Utvalgene har konkrete oppgaver som defineres av foreningens styre og administrasjon og av utvalget selv. Utvalgenes rammer fastlegges av foreningens administrasjon og det er hit utvalgene rapporterer.

 

Utvalget for offentlige anskaffelser

Utvalget for offentlige anskaffelser er et ekspertutvalg i Arkitektbedriftene i Norge. Kvaliteten på offentlige anskaffelser har stor innvirkning på arkitektenes muligheter til å gi gode tilbud, levere arkitekttjenester av høy kvalitet og å få tilfredsstillende honorert for sine arkitekttjenester. Utvalget for offentlige anskaffelser skal medvirke til å utvikle god offentlig praksis for å anskaffe arkitekttjenester, overvåke utviklingen på området og drøfte saker som har prinsipiell betydning for området.

 

Sammensetning

 • Utvalget skal ha 5-7 medlemmer. Medlemmer kan rekrutteres fra medlemsbedrifter, ikke-medlemsbedrifter og andre fagmiljøer.
 • Utvalgets medlemmer oppnevnes av administrasjonen evt. etter innstilling fra utvalget, for en periode på to år. Medlemmer kan gjenoppnevnes. Utvalgets leder skal komme fra en av medlemsbedriftene og utnevnes av administrasjonen etter innstilling fra utvalget.
 • Arkitektbedriftenes administrasjon v/juridisk rådgiver fungerer som sekretær for utvalget.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Utvalget skal ha dialog med og søke å påvirke viktige premissgivere for offentlige innkjøp.
 • Utvalget skal blant annet i samarbeid med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) utvikle og vedlikeholde veileder for innkjøp av arkitekttjenester.
 • Utvalget skal gi innspill til øvrige ekspertutvalg og NAL/Arkitektbedriftenes konkurransekomité.
 • Utvalget skal til enhver tid vurdere om det er behov for egne tiltak for å oppnå en ønsket utvikling eller situasjon. Slike tiltak skal godkjennes av foreningens administrasjon.
 • Utvalgets medlemmer representerer bransjeforeningen når de opptrer som del av utvalget.
 • Administrasjonen kan pålegge utvalget konkrete arbeidsoppgaver.

 

Styring og rapportering

 • Utvalget legger hvert år frem forslag til handlingsplan med et tilhørende budsjett for det kommende år som skal godkjennes av administrasjonen. Ved årsslutt utarbeides det en årsberetning.
 • Utvalgets leder rapporterer til administrasjonen.
 • Etter avtale innkalles utvalgsleder til rapportering i hovedstyret minst en gang pr år.

 

Godtgjørelse

Utvalgsmedlemmer som representerer foreningens medlemsbedrifter godtgjøres etter de satser som til enhver tid er fastsatt av administrasjonen. Se info nr. 810-04 i Bedriftshåndboken.