Arkitektur skaper verdi - Nye Ålgård sentrum

Landskapsarkitektur har omgjort et nedlagt industriområde ved Figgjoelven til et attraktivt sentrum med kanalpark, torg og turveier. Det nye området er spesielt attraktivt for barn, men blir flittig brukt av alle innbyggerne.

Ålgård sentrum, med sine om lag 8 000 innbyggere, er Gjesdal kommunes hovedsentrum. Kommunen ønsket forslag til hvordan nye Ålgård sentrum kunne utvikles til et sted både barn og eldre ville trives. Tanken var å gi stedet et urbant preg og samtidig ivareta de historiske trekkene og naturkvaliteten langs Figgjoelva.

For kommunen var det viktig å sikre en bymessig utvikling ved å tilrettelegge for myke trafikanter og god blanding av funksjoner, i tillegg til å skape tilstrekkelig handelsareal og en attraktiv utforming som dekket kommunens fremtidige behov for næring. Fra et miljøperspektiv var det viktig med arealeffektiv utnyttelse, gode kollektivknutepunkter, og begrenset bakkeparkering ved å anlegge p-anlegg. På lang sikt var det et uttalt ønske at sentrumsutviklingen skulle bidra med gode bo- og oppvekstsvilkår ved å tilrettelegge for varierte boligtyper.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur kan brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved nye Ålgård sentrum trekkes blant annet frem:

  • Arkitektur som et aktivt grep for å hindre fraflytting
  • Estetisk flomsikring og overvannshåndtering
  • Legger til rette for grønn mobilitet
  • Gode helseeffekter for innbyggerne

Sosial verdi

Gode, skreddersydde møteplasser i grønt miljø, gir grunnlag for et godt liv. Utendørsaktiviteter gir økt energi og positivt engasjement. Dette har en positiv helseeffekt for innbyggerne. Det nye torget fungerer som samlingsplass og brukes flittig til offentlige arrangementer.

Elveparken er blitt et populært møtested for folk i alle aldre. Parkanlegget bidrar til å ivareta stedets kulturarv, noe som gir identitet og stolthet. I tillegg gir vannparken grunnlag for barns utvikling, læring og lek. Vann og vegetasjon virker også støydempende ved å absorbere og reflektere lydbølger.

Miljøverdi

Klimaendringer og økt flomfare gjorde at Figgjoelva måtte sikres. Flomsikringstiltakene var en forutsetning for å utvikle de flomutsatte områdene, og landskapsarkitektenes arbeid åpnet også muligheten for å reaktivisere området og elva som en del av Ålgårds nye identitet. Tidligere flomutsatte arealer ble til et nytt og attraktivt turområde, noe som gjør parken rustet for både dagens og fremtidens klima.

Der det tidligere lå en øde parkeringsplass, byr kanalparken nå på rik vegetasjon, til fryd for mennesker, dyr og insekter. De mange ulike plantene i vannparken er tilpasset Ålgårds klima og gir et variert uttrykk gjennom året. Områdets nye veiforbindelser legger fint til rette for myke trafikanter. Grøntområdet binder CO2 og bidrar til renere luft.

Økonomisk verdi

Ålgård har fulgt samme mål som andre tettsteder i regionen, nemlig å skape en attraktiv kommune som et aktivt grep for å motvirke fraflytting. Fra å ha hatt en spredt bebyggelse, er sentrum nå fortettet og tilrettelagt, med infrastruktur både for nye boliger og næringsbygg. At nye Ålgård sentrum ble premiert med Statens pris for byggkvalitet i 2019, er takket være en modig kommune som så arkitektur som et verktøy for samfunnsutvikling.

Ålgårds nye sentrum viser hvordan man med god planlegging, samarbeid og medvirkning kan transformere et nedlagt industriområde til en attraktiv møteplass med opplevelser og aktiviteter for alle aldersgrupper. Slik utvikling gir positive økonomiske ringvirkninger også på sikt.

Les mer om hvordan nye Ålgård sentrum skaper verdi her >>

Fakta om nye Ålgård sentrum

Prosjekttype: Stedsutvikling
Oppdrag: Landskap
Kommune: Gjesdal kommune
Program: Torg, kanalpark, del av sentrumsplan
Prosjektvarighet: 2019-2019
Oppdragsgiver: Gjesdal kommune
Arkitekt: CF Møller, Haugen/Zohar
Landskapsarkitekt: Dronninga landskap
Byggekostnad: 100 millioner kroner eks. mva.
Bruttoareal: 23 000 kvm
Anskaffelsesprosedyre: Parallelloppdrag og åpen anbudskonkurranse
Gjennomføringsstrategi: Hovedentreprise
Utmerkelser: Statens pris for byggkvalitet 2019


Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene.

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Relaterte saker


Mest leste saker