Vi ønsker medlemmenes innspill til rapporten Forsvarlig byggkvalitet

Rapporten Forsvarlig byggkvalitet foreslår store endringer når det gjelder ansvar i byggesaker, sentral godkjenning, forsikring og kontroll. Arkitektbedriftene oppfordrer medlemmene til å sette seg inn i forslagene fra utvalget og bidra til vårt høringssvar ved å gi oss innspill til forslagene i rapporten.

Hovedendringene fra dagens ordninger gjelder tydeligere plassering av ansvar hos tiltakshaver, og dermed bortfall av det offentligrettslige ansvaret for prosjekterende, utførende og kontrollerende.

Som en følge av dette foreslås tiltaksklassene, offentlige kvalifikasjonskrav og sentral godkjenning fjernet. Utvidet kontroll, nye forsikringsordninger og bransjeregistre er pekt på som virkemidler for å sikre seriøsitet og bruk av tilstrekkelig kompetanse i næringen og prosjektene.

Kort oppsummering av rapportens innhold >>

Last ned hele rapporten >>

 

OPPDATERING:

Det er gitt en liten utsettelse av høringsfristen fra myndighetenes side.
Arkitektbedriftene flytter da også på sin tidligere publiserte interne frist på tilbakemeldinger fra medlemmer. 

Ny frist for innspill til oss er 12. mai.
Innspill sendes utviklingssjef Janeche Bull Borander.


Sentrale spørsmål i rapporten

Nedenfor er noen hovedområder som vi ønsker oss medlemmenes kommentarer og innspill på, men vi tar også gjerne imot tilbakemeldinger på andre forslag i rapporten.

Forståelsen av byggkvalitet

 • Er forslagene samlet egnet til å ivareta god kvalitet på det som bygges, hindre byggefeil og fremme en seriøs byggebransje?

Plassering av ansvar og fjerning av ansvarsrettssystemet

 • Hvordan vil plassering av offentligrettslig ansvar hos tiltakshaver alene påvirke kvaliteten på det som bygges?
 • Hva blir konsekvensene av et system der foretakene har kontraktsansvar, mens kravet om oppfyllelse av kvalifikasjoner knyttes til den enkelte person?

Kompetanse

 • Sikrer forslagene tilstrekkelig kompetanse hos aktørene, og i prosjektene?
 • Hvordan kan vi sikre etterspørsel og bruk av kompetanse når det ikke stilles offentlige krav om dette?
 • Hvordan kan bruk av arkitektkompetanse sikres i et system hvor det kun stilles kompetansekrav på noen få utvalgte områder knyttet til helse og sikkerhet?

Lovregulerte yrker

 • Vil en lovregulering av yrker kunne erstatte dagens ansvarsretts-system?
 • Hvordan vil en lovregulering av arkitektyrkene påvirke arkitektonisk kvalitet?

Økt kontroll

 • Vil økt uavhengig kontroll gi bedre byggkvalitet, og hvordan skal i så fall et slikt kontrollsystem innrettes?

Registre, godkjenningsordninger og forsikring

 • Vil private ordninger og registre kunne erstatte offentlige registre for å sikre seriøsitet og oversikt over kompetanse?
 • Vil en forsikringsordning for nye boliger og et register knyttet til byggfeil bidra til høyere kvalitet og mer seriøse aktører?

 

Vi er også interessert i å høre synspunkter på hvilke endringer og tiltak som vil kunne bidra til å styrke dagens ordninger med ansvarsrett og sentral godkjenning dersom man skulle beholde disse ordningene.

 

Arkitektbedriftenes arbeid

Arkitektbedriftene har deltatt i referansegruppen til utvalget, sammensatt av partene i bygge- og anleggsnæringen, og gjennom denne gitt innspill underveis.

Arkitektbedriftenes tidligere innspill til arbeidet i utvalget >>

Vi deltar også i workshop og arbeidsgrupper med de andre arkitektorganisasjonene med mål om at arkitektbransjen fremstår samlet i sine innspill. Arkitektbedriftene vil i arbeidet med høringssvaret fortsette dialogen med de andre arkitektorganisasjonene, og med andre aktører byggenæringen.

Det er viktig å understreke at rapporten kun er et forslag. Rapporten skal først gjennom en høringsrunde, deretter vil en eventuell lovendring ta minimum to år​ å vedta. Rapporten innebærer altså ingen umiddelbar endring i dagens regelverk eller praktisering.