Regjeringens forslag til støttepakke 3

Regjeringen har fremmet forslag til støttepakke 3 etter nedstengningen av Norge. Arkitektbedriftene i Norge har sett på hva de nye reglene vil ha å si for våre medlemmer. Legg merke til at støttepakken foreløpig ikke er vedtatt, og endringer kan derfor oppstå.

Lønnsplikt under permittering
I mars ble perioden med lønnsplikt ved permitteringer redusert fra 15 til to dager, og inntektstapet til arbeidstakerne for de påfølgende dagene ble erstattet av 18 dagers full lønnskompensasjon fra NAV oppad avgrenset til 6G. Regjeringen varsler nå en endring i regelverket ved at de for nye permitteringstilfeller fra og med 1. september 2020 øker antall dager med lønnsplikt fra to til ti dager. Videre blir ordningen med 18 dagers lønnskompensasjon avviklet, og den forhøyde dagpengesatsen som ble innført vil bli videreført, slik at arbeidstakerne fortsatt vil komme bedre ut enn hva de hadde gjort med ordningen som gjaldt før koronaepidemien.

Omsorgspenger
Videre foreslår Regjeringen at arbeidstakers kvoter for omsorgspenger nullstilles fra 1. juli 2020. Det betyr at arbeidstakere vil få krav på den samme kvota med omsorgsdager som de vanligvis ville hatt krav på over ett år, gjeldende for siste halvår av 2020. Dette gjelder uavhengig av om den utvidede kvoten som ble gitt da Regjeringen doblet antall omsorgsdager er brukt opp eller ikke. Samtidig foreslår de at ordinære regler for arbeidsgiverfinansiering gjeninnføres fra 1. juli 2020, slik at arbeidsgiver må betale det som eventuelt gjenstår av perioden med ti dagers arbeidsgiverfinansiering i 2020. Det innebærer at endringen som medførte at arbeidsgiver kun måtte dekke tre av omsorgsdagene før man kunne søke om dekning fra NAV blir reversert. For denne kvota blir imidlertidig ikke antall dager nullstilt, slik at de dagene dere som arbeidsgivere allerede har dekket blir trukket i fra, selv om arbeidstaker har fått et krav på flere dager. Ordningen blir derfor i utgangspunktet ikke dyrere for arbeidsgivere enn hva den skulle blitt om det ikke hadde vært innført noen regelendringer.

Det har også blitt foreslått at foreldre med barn som av særlige hensyn må holde barna hjemme fra barnehage eller skole vil ha ubegrenset mengde omsorgsdager ut 2020.

Kompensasjonsordningen for bedrifter
Regjeringen har kommet med et forslag om å forlenge perioden for kompensasjonsordningen frem til og med august, men den vil bli gradvis nedtrappet. Det maksimale støttebeløpet er foreslått nedjustert til 70 mill. kroner i juni og juli, og videre ned til 50 mill. kroner i august. Støttefaktoren foreslås samtidig nedjustert til 0,7 i juni og juli, og 0,5 i august.

Lønnsstøtte til permitterte ansatte
Regjeringen har kommet med et forslag om en midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta sine ansatte tilbake i jobb. I utgangspunktet gis det en månedlig lønnsstøtte på 15000 per person som blir tatt inn igjen i jobb etter å ha vært registrert permittert 28. mai. Kravet for å få dette er at man har hatt et omsetningsfall på 30 %. Har man hatt et lavere omsetningsfall reduseres satsen tilsvarende, men det gis ikke støtte til bedrifter med under 10 % omsetningsfall.
Videre er det et krav at den ansatte tas tilbake til en stillingsprosent tilsvarende den vedkommende hadde før permittering ble iverksatt. Hadde den ansatte en 100 % stilling før hen ble permittert kan derfor vedkommende ikke bare delvis tas tilbake, arbeidet må gå tilbake til en 100 % stilling.

Dersom det søkes støtte kan man ikke permittere på nytt i perioden. Dette er lansert som en støtte for juli og august. Det er likevel ikke lagt opp til at det skal være mulig å søke om støtten før 1. september, slik at virksomhetene må kunne dekke lønna før de får tilbakebetalt støtten i ettertid.
Nærmere utredning om det foreslåtte tiltaket kan dere lese her.

Kutt i formuesskatten
Regjeringen ønsker å styrke forutsetningene for norsk privat eierskap av bedrifter for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi. Det har derfor blitt lagt frem et forslag om å øke verdsettelsesrabatten for næringskapital i formuesskatten med 10 prosentenheter.

Midler til byggebransjen
For å holde aktiviteten oppe i byggebransjen foreslår regjeringen å gi 4 mrd. kroner til bygg- og vedlikeholdsprosjekter. Tiltaket skal bidra til å opprettholde aktiviteten i hele landet, og det er lagt vekt på at pengene skal gå til prosjekter som kan igangsettes raskt. Blant de øremerkede midlene finner vi vedlikehold av sykehusbygg, oppgradering av studentboliger, vedlikehold av kirkebygg, istandsetting av natur- og friluftsområder mm.
s 59

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker