Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er en bedriftsansvarsforsikring som dekker det rettslige ansvar arkitektkontoret kan pådra seg ved utøvelsen av sin profesjon. Alle våre medlemsbedrifter er forpliktet til å ha ansvarsforsikring gjennom vår eller tilsvarende ordning.

Arkitektbedriftenes ansvarsforsikring følger dekningsprinsippet ”krav fremsatt” (claims made). For sikredes ansvar overfor oppdragsgiver er selskapets ansvar begrenset til 150 G (= Grunnbeløpet i Folketrygden) pr. skadetilfelle og for hele oppdraget, som er tilsvarende kravene i NS 8401 og NS 8402.

Forsikringsselskapet svarer for redningsomkostninger i henhold til FAL §6-4.

For sikredes ansvar overfor tredjemann er selskapets ansvar begrenset til 150G per skadetilfelle og 150G samlet for forsikringsperioden.

Premien beregnes etter antall teknisk ansatte uavhengig av stillingsprosent (herunder, arkitekter, landskaps- regulerings- og interiørarkitekter, arealplanleggere, DAK/BIM, teknisk tegnere samt ingeniører som utfører arkitektfaglig prosjektering). Det er ingen premiejustering i perioden ved endring av antall ansatte, verken oppover eller nedover. Men endringer i personalet skal meldes fortløpende til Arkitektbedriftene.

Egenandeler
Vi tilbyr egenandeler tilpasset risikoprofilen. Bedriften kan velge mellom 75.000, 100.000, 125.000 og 150.000 kr. Premien synker ved stigende egenandel.

Solidaransvar
Fra 2019 inngår solidaransvar i dekningen fra Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS og det er derfor ikke nødvendig for våre forsikringskunder å innhente solidaransvarsbekreftelse i prosjekter der de deltar i prosjekteringsgrupper. Det er likevel viktig å følge opp at de andre i gruppen har gyldig ansvarsforsikring og at de har innhentet solidaransvarsbekreftelse. For mer informasjon, se under "Solidaransvar" i menyen til venstre.

Prosjektforsikring (v. f.eks. andre ansvarsgrenser el. geografisk utvidelse)
Ved prosjekter som sprenger rammene for den ordinære forsikringen, kan arkitektbedriften mot særskilt premie bestille en prosjektforsikring. Pris vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Retroaktiv forsikring
Ved bytte fra annet selskap kan det tilbys retroaktiv dekning. Pris vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Ansvarsforsikring uten ansvarsrett
Bedrifter som aldri erklærer ansvar i byggesaker og heller ikke har sentral godkjenning har et annet risikobilde og kan tilbys en lavere premie og egenandel. 

 

Det er bedriftens ansvar å til enhver tid sørge for at registreringene i personalsituasjonen og eventuelle endringer holdes fortløpende oppdatert. Dette gjøres i den selvbetjente portalen på våre nettsider.

 

Bestill her