Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er en bedriftsansvarsforsikring som dekker det rettslige ansvar arkitektkontoret kan pådra seg ved utøvelsen av sin profesjon. Alle medlemsbedrifter er forpliktet til å ha en slik forsikring, likeledes alle som er medlemmer av NAL, NIL og NLA.

Arkitektbedriftenes ansvarsforsikring følger dekningsprinsippet ”krav fremsatt” (claims made). For sikredes ansvar overfor oppdragsgiver er selskapets ansvar begrenset til 150 G (= Grunnbeløpet i Folketrygden) pr. skadetilfelle og for hele oppdraget, som er tilsvarende kravene i NS 8401 og NS 8402.

Forsikringsselskapet svarer for redningsomkostninger i henhold til FAL §6-4.

For sikredes ansvar overfor tredjemann er selskapets ansvar begrenset til 150G per skadetilfelle og 150G samlet for forsikringsperioden.

Premien beregnes etter antall teknisk ansatte (herunder, arkitekter, landskaps- regulerings- og interiørarkitekter, arealplanleggere, DAK/BIM, teknisk tegnere samt ingeniører som utfører arkitektfaglig prosjektering). Det er ingen premiejustering i perioden ved endring av antall ansatte, verken oppover eller nedover. Men endringer i personalet skal meldes fortløpende til Arkitektbedriftene.

Egenandeler
Vi tilbyr egenandeler tilpasset risikoprofilen. Bedriften kan velge mellom 50.000, 75.000, 100.000 og 150.000 kr. Premien synker ved stigende egenandel.

Solidaransvar
Fra 2019 inngår solidaransvar i dekningen fra Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS og det er derfor ikke nødvendig for våre forsikringskunder å innhente solidaransvarsbekreftelse i prosjekter der de deltar i prosjekteringsgrupper. Det er likevel viktig å følge opp at de andre i gruppen har gyldig ansvarsforsikring og at de har innhentet solidaransvarsbekreftelse. For mer informasjon, se under "Solidaransvar" i menyen til venstre.

Prosjektforsikring (v. f.eks. andre ansvarsgrenser el. geografisk utvidelse)
Ved prosjekter som sprenger rammene for den ordinære forsikringen, kan arkitektbedriften mot særskilt premie bestille en prosjektforsikring. Pris vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Retroaktiv forsikring
Ved bytte fra annet selskap kan det tilbys retroaktiv dekning. Pris vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Kontorer med lav omsetning
Som en hjelp til kontorer med lav omsetning tilbys en spesialpremie på ansvarsforsikringen på 5.731 kr* (fra 1.1.2019) pr arkitekt med følgende vilkår:
- Medlemskap i Arkitektbedriftene.
- Egenandel må være 50.000 kr*.
- Totalkostnaden for det enkelte prosjekt er maks 7,5 millioner kr
- Årsomsetningen for bedriften kan ikke overstige 750.000 kr*.
* Det tas forbehold om endring av sum

Medlemmer av NIL og NLA
Medlemmer av NIL (Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening), NLA (Norske Landskapsarkitekters forening) har tradisjonelt et annet risikobilde og tilbys ytterligere rabatt på vår ansvarsforsikring. (Gjelder bare når det kun er interiør – og/eller landskapsarkitekter på kontoret. Egenandelen er 30.000 kr).

 

Bestillingsskjema

* Teknisk ansatte: arkitekter, landskaps-, regulerings-, interiørarkitekter, DAK/BIM, teknisk tegnere samt prosjekterende ingeniører.

Ansvarsforsikring Bedriften er ikke kjent med noe som kan føre til prosjekteringsfeil

Rettshjelpsforsikring

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til juridisk bistand. Denne tilbys automatisk ved tegning av ansvarsforsikring dersom bedriften ikke melder fra at dette ikke er ønskelig.
 Jeg ønsker IKKE rettshjelpsforsikring

Næringslivsforsikring

Verdigjenstandforsikring

Bestilling av verdisak gjøres i eget skjema. Klikk her for å gå til bestillingssiden for verdisakforsikring (åpnes i nytt vindu)

Vilkår og betingelser

Forsikringen er gyldig når bestillingen er mottatt forutsatt at vilkårene er oppfylt.
Klikk her for å lese vilkår (åpnes i nytt vindu)
Captcha Image