Gjeldende forsikringsvilkår

Generelle vilkår, gjelder for alle forsikringer:
Generelle vilkår


Ansvar:

Vilkår ansvar


Rettshjelp:
Vilkår rettshjelp


Gruppeliv:
Gruppeliv Hovedforsikring død

Gruppeliv Produktvilkår

Gruppeliv Uførekapital


Yrkesskade:
Yrkesskadeforsikring

Yrkesskade Frivillig Yrkesinvaliditet

Yrkesskade Reise til og fra arbeid

Yrkesskade innehaver


Reise:
Reise Produktvilkår

Reise Dekningsvilkår Tjenestereise

Reise Ulykke ved Tjenestereise

Reise Dekningsvilkår Fritidsreiser

Reise Ulykke ved Fritdisreiser


Næringsliv og verdisak:
Næringsliv vilkår

Maskiner, varer, løsøre vilkår

Avbruddsdekning vilkår

Utstyr - kasko vilkår

Verdigjenstandsregistreringsskjema må fylles ut før skade oppstår. Last ned her.


Ulykke:
Kollektiv Ulykke Produktvilkår


Fritidsulykke:
Fritidsulykke produktvilkår

Fritidsulykke Dekningsvilkår Arbeidsuførhet Ménerstatning Påførte utgifter

Fritisdulykke Dekningsvilkår Barnetillegg

Fritisulykke Dekningsvilkår Ektefelletillegg

Fritisdulykke vilkår Psykologisk Førstehjelp

 

Behandling/helse: 
Behandlingsforsikring Produktvilkår

Behandlingsforsikring Dekningsvilkår - Grunndekning

Behandlingsforsikring Dekningsvilkår - Fysikalske behandlinger

Behandlingsforsikring Dekningsvilkår - psykolog og krisehjelp


Sykelønn:
Sykelønn vilkår 


Sykeavbrudd:
Sykeavbrudd produktvilkår

Sykeavbrudd Dekningsvilkår


Drone:
Alminnelig ansvarsforsikring vilkår

Drone vilkår for bruk av droner


Cyber:
Forutsetninger for cyberforsikring - Sikkerhetsforskrift

Cyberforsikring grunndekning

Rettslig ansvar etter dataangrep

Driftstap etter dataangrep


Styreansvar:
Styre- og ledelsesansvarsforsikring - vilkår